Գիրք հարցմանց Երիցս երանեալ Սրբոյն Հօրն մերոյ Գրիգորի Տաթեւացւոյն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Առաջին վասն օրինաց եւ նոր օրհնութեան.
       Երկրորդ, մի է՝ թէ բազում բանն Աստուծոյ եւ Սուրբ Գրոց։ Եւ թէ վասն է՞ր այնչափ գիրք եւ բանք գրեցան։
       Երրորդ, Քրիստոս գլուխ եկեղեցւոյ եւ հիմն։ Եւ որպէս է մի կաթուղիկ է եկեղեցի։ Եւ թէ ո՞րք են մասնաւոր անդամք եկեղեցւոյ։
       Չորրորդ, վասն սպասաւորաց եկեղեցոյ. Առաքելութեան մարգարէութեան եւ վարդապետութեան առ հասարակ։
       ՀԻնգերորդ, վասն կրկին իշխանութեանց եւ կանոնաց։ Վեցերորդ, վասն կապելոյ եւ արձակելոյ։
       Եօթներորդ, Յաղագս առ հասարակ ժողովրդոց։ Ութներորդ, Առանձին ժողովք հայոց։
       Իններորդ, թէ որպէս է Պետրոս գլուխ։ Եւ վասն Դ աթոռոց։ Եւ լուսաւորչին ի կեսարիայ գնալն եւ ի Հռօմ։ Եւ Թադէոսի առաքելոյն։
       Տասներորդ, թէ որիշ են հայք։
       Մետասաներորդ, Միաբանութեան եւ բաժանման ամէն եկեղեցւոյ ազգաց։ Եւ ազգիս հայոց առանձին պարգեւք։ Երկոտասաներորդ, վասն յանցանաց մտաց։
       Երեքտասներորդ, Եւ ագր ընդ ասէ զխորհուրդս մեղաց, եւ այլքէ։
       Չորեքտասներորդ, Թէ ո՞րն է առաջին մեղք։
       Հինգետասներորդ, Մեղքն սատանայի անթողիլի է։
       Վեշտասաներորդ, Վասն մարդկան մեղաց։
       Եօթնեւ Ժ, Վասն մեծութեան մեղաց։
       Ութեւ Ծ, Անթողլի մեղք ո՞րն է։
       Իննեւ Ծ, Զանազանութիւն մեղաց։
       Քսաներորդ, Սահմանք առ հասարակ մեղաց։
       Քսանեւ մի, Վասն աստուածային առքինութեանց։ Եւ թէ զի՞նչ է սահման հաւատոյ. եւ ի յո՞ր մասն է հոգւոյն։ Ե վասն աստիճանաց նորից։
       Քսան Բ, Վասն յուսոյ եւ ներգործութեանց նորին։
       ՔսանԳ, Վասն սիրոյ եւ սահմանի նորա եւ նշանաց նորա, եւ աստիճանացն եւ այլոցն։
       Քսանեւ, Զանազանութիւն աստուածային առաքինութեանց։
       Քսանեւ Ե, Մարդկային առաքինութեանց սահման։ Եւ կարգաւ վասն Արդարութեան. եւ Խոհեմութեան. Արիութեան. եւ Ողջախոհութեան։
       Քսանեւ Զ, Վասն Է արփեան շնորհաց։
       Քսանեւ Է, Վասն իններանութեանցն։ Աղքատութեան. Սգոյ. եւ Տրտմութեան. եւ այլոցն կարգաւ։
       Քսանեւ Ը, Թէ եօթն են խորհուրդք եկեղեցւոյ։
       Քսանեւ Թ, Վասն մկրտութեան։ Եւ ընդ դէմ երկաբնակաց որոց կանայքն մկրտութիւն առնեն։
       Եւ թէ ո՛չ կրկին։
       Երեսուներորդ, Վասն դրոշմին եւ այլ կատարմանցն։
       Երեսունեւ մի, Վասն հաղորդութեան։ Եւ թէ արտաքոյ կանոնաց է ջուրն։ Եւ մի նշխար օրհնեմք եւ լինի մամին Քրիստոսի։ Եւ վասն միաւորութեան. եւ թացեալ պատառացն։ եւ թէ ո՛չ տան ժողովրդեանն յօրհնեալ մարմնոյն Քրիստոսի։։
       Երեսուն Բ, Վասն ապաշխարութեան եւ արձակման մեղաց։
       Եւ թէ վասն է՞ր է ապաշխարութիւն։
       ԵրեսունԳ, Վերջին օծումն յերկար բանիւք։
       Երեսունեւ Դ, Կարգ քահանայութեան Է է։ Եւ զառաքեալսն որպէս ձեռնադրեաց։
       Եւ ըստ յունաց թէ աստիճանն. ըստ մեծին Դիոնիսեայ. եւ մինչ ի ԴԴ կարգն փոքր է։ հրաման ամուսնութեան։
       Երեսունեւ Ե, Պսակի եւ նշանի, եւ կատարումն ի պսակն. եւ շաղկապ պսակին։
       Երեսունեւ Զ, Ո՞րն է Է ազգն զոր պորտ կոչեմք։ Եւ վասն է՞ր ի հին օրէնս յիւրեանց ազգէն առնուին եւ ի նորս ոչ։
       Երեսունեւ Է, Վասն առանձնակի եկեղեցոյս մեր կարգաւ. եւ զի՞նչ պէս բաղդատի եկեղեցին՝ մարդն եւ շինեալն։
       Երեսունեւ Ը, Վասն է՞ր օրհնեմք զեկեղեցիս։ Եւ օր նաւակատեաց։ Եւ թէ խաչի ե եկեղեցւոյ ի միասին տօնեմք։
       Երեսունեւ Թ, Ոչխար ո՛չ մտանէ յեկեղեցին. եւ մեռեալ ո՛չ թաղեմք յեկեղեցին։
       Քառասուներորդ, Վասն ժամահարին. եւ խնկոցն։
       Քառասունեւ մի, Վասն աղօթից եւ արտասուաց։
       ՔառասունԲ, Թէ քանի՞ են ժամ աղօթից։
       ՔառասունԳ, Առանձնական աղօթք։
       Քառասունեւ Դ, Մասնաւոր
       Աղօթք. եւ Օրհնութիւնք, եւ Խաղաղութիւնն. Քարոզ. եւ Մաղթանք եւ Գոհութիւն։
       Քառասունեւ Ե, Կանոն գլուխ եւ այլ կարգ. սաղմոս. եւ ամնբիծք։
       Քառասունեւ Զ, Երեքսրբութեանն բազում հարցմամբ։ Եւ փառք ի բարձունս։
       Քառասունեւ Է, Երկուս դասս պաշտմանց։ Զշարականսն ո՞վ է ասացեալ։ Եւ սակաւ լուծումն նոցին։
       Քառասունեւ Ը, Ութ ձայնից գիւտն. Եւ թէ մարգարէքն քնաւ երգէին։ Եւ փոփոխումն ձայնից. եւ շարականաց քաղելն։ Քառասունեւինն, Գրոց կարդալն. եւ Սաղմոս կցորդ։ Որթի եւ Ալէլուն։ եւ Տէր ողորմեայն։
       Յիսուներորդ, Բուրվառ. եւ գրակալ. եւ նախատօնակն.
       Յիսունեւ մի, Վասն շաբաթի տօնից. եւ ութօրէք. եւ փոխմունք ժամատեղաց.
       ՅիսունԲ, Վասն պահոց բոլոր տարւոյն։ Եւ Առաջաւոր պահքն։ Եւ վասն չորեք շաբաթին. Եւ պահոցն ո՛չ տօնեմք։ Յաղուհացն հանգստեան չկայ։
       Եւ Ֆռանկն երկու օր լուծանէ։
       ՅիսունԳ, Վկայութիւն պահոցն մեծի. եւ շաբաթու. եւ չորեքշաբթին. եւ զի յինանցն ո՛չ պահեմք։
       ՅիսունեւԴ, Սեղան օրհնելն. եւ աղուահաց կտրել։ Եւ օրհնութիւն գինւոյն։ Եւ կարգաւ բաժանելն. եւ թափել գինւոյն. եւ ընթրիսն. եւ բարեկեն դանն։ Յիսունեւ հինգ, Մատաղն եւ աղն։
       Յիսունեւ վեց, Թէ ուստի՞ է օրհնութիւն կարգաց եկեղեցւոյ։
       Եւ աստանօր Կատարումն Իններորդ Հատորի Հարցմանցս Այսոցիկ։
       Եւ Քրիստոս Փառք յաւիտեանս Ամէն։