Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, Բ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆՍ այս ըստ երիցս կանգնելոյ թագաւորութեան յաշխարհիս մերում, երրակի անուամբ յորջորջի. որք են Հայկազնեաց։ Արշակունեաց, Բագրատունեաց։ Յաւուրս իւրաքանչիւր թագաւորութեանցս այսոցիկ թէ յինչ վիճակի էր կառավարութիւն Հայաստան աշխարհիս, զինչ պատճառք էին բարձրանալոյ եւ զօրանալոյ նոցա, եւ ապա զինչ՝ օր ըստ օրէ վատթարելոյ եւ իսպառ անկանելոյ նոցա, առաւել յայտնի լինի գիտելով զկառավարութիւն միոյ միոյ թագաւորացն երեցունց տոհմից։ Վասն որոյ յայսմ վայրի զկարգ թագաւորաց նոցա արձանագրեսցուք, զարարս նոցա ոչ ըստ օրինակի վիպագրաց, այլ խորհրդած ութեամբ հանդերձ պատմաբանեալ. որով ընթերցողացն տեղեկացեալ՝ վերայ հասցեն հաւաստեաւ իւրաքանչիւրոցն ոգւոյ կառավարութեան յօգուտ կամ վասն աշխարհին, իմացեալ նովաւ եւ զընդհանուր տեսչ ութիւն աշխարհիս մերոյ։ Այլում տեղւոյ թողեալ զՌուբինեանցն՝ որ արտաքոյ է Հայաստանեայց։
       Պատկեր կառավարութեան իւրաքանչիւր թագաւորաց մերոց. որ է կենցաղագէտ եւ բարոյական պատմութիւնն նոցին գնացից։