Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, Բ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԶԱՌԱՋԻՆ սահմանադր ութիւն օրինաց Վաղարշակայ հաստատեալ յազգի մերում՝ յայտ առնէ Խորենացին. զի կարգ ըստ կարգէ ածէ մէջ որ ինչ բարեկարգուիք եղեն առ նմանէ յարքունիս եւ քաղաքական ընկերութիւնս, ասելով. «Եւ օրէնս իմն հաստատէ տան թագաւոր ութեան իւրոյ. եւ ժամս որոշէ ելեւմտից եւ խորհրդոց եւ խրախճան ութեանց եւ զբօսանաց… Հրաման տայ քաղաքացեաց մարդկան արգոյ եւ պատիւ լինել քան զգեղջկաց, եւ գեղջկաց պատուել զքաղաքացիս որպէս զիշխանս. եւ քաղաքացեաց մի՛ կարի առ գեղջկօքն պերճանալ , այլ եղբայրաբար վարիլ վասն բարեկարգ ութեան եւ աննախանձոտ կենաց, որ է շին ութեան եւ խաղաղ ութեան եւ կենաց պատճառք, եւ որ ինչ նման այսոցիկ ». բ. Ի բանից աստի յայտնի երեւի թէ Վաղարշակ մատեան ինչ օրինաց աւանդեալ էր ազգին. զի բերանացի եւեթ աւանդել զայդքան օրինադրութիւնս ո՞չ ապաքէն անդէպ էր այնպիսւոյ բարեկարգեալ տէրութեան Վաղարշակայ։ Այլ յայնչափ օրինաց սահմանելոց նմանէ, մի միայն է որ ուրոյն եւ յաճախ յիշատակի հետզհետէ առ նորին մատենագրի, զոր յառաջ բերցուք առ տեղեաւս։