Բորչալուի գաւառ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

       Վանքից դուրս, գիւղի հարաւ - արեւմտեան ծայրին գտնւում է կամարակապ աղբիւրը, որ շինել են տուել Զաքարէ եւ Իւանէ սպասալարները։ Այս ջրի մի մասը բերուած է վանքի գաւիթը, որի վրայ շինուած կամարակապ շէնքի ճակատին արձանագրուած է ջուրը բերողի անունը, որ հետեւեալն է.
       1835 թ. Յարութիւն արքեպիսկոպոս շինեաց զաղբիւրս այս յորդահոս, ով վայելողը այս ջրոյս յիշեցէք զսա առ Տէր Յիսուս, սա էր տոհմէն Տէր Բարսեղեանց եւ սահմանէն Տաւուշայ, անտի Սանահին յաջորդեաց. արդեամբ իւրով զայս յօրինեաց։