ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  10.

ԳՐԳՈՐ ՀԱՂԲԱԿԵԱՆ ԽԱՉԵՆԵՑԻ
ՈՀԲ=1223
Զկնի այսորիկ իբրեւ ժամանակ ինչ անցին ի վերայ, այլ զօր ել ի Հոնաց, զոր Խուչախն անուանեն. եւ եկեալ ընդ աշխարհն Վրաց առ թագաւորն Լաշայ, եւ առ հազարապետն Իւանէ, զի տացեն նոցա տեղի բնակութեան. եւ նոքա ծառայեսցեն նոցա միամտութեամբ: Իսկ նոքա ո'չ առին յանձն լինել նոցա ասպնջական: Եւ նոքա դէմ եդեալ գնացին առ բնակիչսն Գանձակ քաղաքի. եւ նոքա յօժարութեամբ ընկալան, քանզի էին ի մեծ նեղութեան ի զօրացն Վրաց, որք աւերէին զաշխարհս նոցա, եւ գերէին զմարդ եւ զանասուն, ետուն նոցա տեղի բնակութեան ի սահմանս քաղաքին. օգնէին եւ այլ կերակրօք եւ ըմպելեօք. զի նոքօք կայցեն ընդդէմ թագաւորութեանն Վրաց: Իսկ զօրքն Հոնաց դադարեալք անդ եւ զետեղեալք, զօրաժողով եղեւ Իւանէ եւ դիմեաց ի վերայ նոցա հպարտութեամբ. մեծամեծս փքայր բնաջինջ առնել զնոսա եւ զքաղաքն, ի բազմութիւն զօրացն յուսացեալ` եւ ո'չ յԱստուած, որ տայ յաղթութիւն ո'ւմ եւ կամի: Իբրեւ հարան ընդ միմեանս, ելին խուժքն հանգստեամբ յորջից իւրեանց. եւ զվաստակեալ եւ զլքեալ զօրսն Վրաց ի բերան սրոյ արկեալ, եւ զբազումս ձերբակալ արարեալ, եւ զմնացորդսն փախուցեալ, եւ մեծ բեկումն եղեւ յաւուր յայնմիկ զօրուն քրիստոնէից. եւ այնքան թողան ի ձեռանէ Աստուծոյ, մինչ զի մի վատ այր զբազում քաջ արս եւ անուանիս եղեալ ի պատերազմունս, իբրեւ հովիւ զհօտ առաջի անցուցեալ բերէին. զի եբարձ Տէր զօգնութիւն ի սրոյ նոցա. եւ ո'չ ընկալաւ զնոսա ի պատերազմի. բերէին զարս պատուականս եւ վաճառէին ընդ դոյզն հանդերձից կամ` ընդ կերակրոյ. եւ Պարսիցն գնեալ զնոսա` անհնարին նեղութեամբ կեղէին զկեանս նոցա. եւ այնքան պահանջէին ի նոցանէ կշիռս ոսկոյ եւ արծաթոյ, մինչեւ անհնարին լինել հատուցանել. եւ բազումք մեռան անդէն ի բանտի:

Անդ  ըմբռնեցան  ընդ  այլսն  եւ  Գրիգոր  որդի  Հաղբակայ ` եղբայր  Վասակայ  քաջի, եւ  Պապաքն ` նորուն  եղբօր որդի զի  երեք  որդիք  էին  Վասակայ ` Պապաքն, Մկտէմ, Հասան  զոր  Պռօշն  կոչէին արք  քաջք  եւ  անուանիք, որ  յահէ նոց  դողայր  ամենայն  զօրն  Տաճկաց ԶՊապաքն  սպանին ի պատերազմին. իսկ զԳրիգոր ձերբակալ արարեալ, նեղէին բազում խոշտանգօք, զի ուրասցի զՔրիստոս. եւ  նա  ո ' չ  առ յանձն, այլ առաւել եւս անարգէր զմոլար օրէնսդիրն նոցա զՄահմետ, եւ  զգարշելի  օրէնս  նոցա. եւ  բարկացեալ նոցա ` քարշեցին զնա մերկ ի վերայ երկրի, եւ փշով քանցեցին զամենայն մարմինս նոցա. եւ ա ' յնքան  տանջեցին  զնա, մինչեւ ի գանելն աւանդեաց զոգի իւր, եւ ընկալաւ ի Քրիստոսէ  զվկայական  պսակն: Սոքա  գաւառաւ  Խաչենեցիք  էին յերեւելի  ազգէ, հաւատով  քրիստոնեայք  ուղղափառք, եւ ազգաւ  Հայ: [1][1] Յիշեալ նահատակութեան պատմութիւնն ունի միայն Կիրակոս Գանձակեցին. մենք քաղել ենք Մոսկուայի 1858-ի տպագրութիւնից, էջ 119-120: Հմմտ. նաեւ Զամչեան պատմ. Հայոց, հատոր Գ. էջ 202` ՈՀԲ=1223 թուականի տակ: