ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

11.
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՎԱՆԱՀԱՅՐ
ՉԶ=1257

Ի թուականին հայոց ՉԶ եկին յարեւելից, ուստի մեծ ղանն էր, Է ղանի որդիք` ամէն դուման մի հեծելով. եւ մի դումանն էր ԼՌ: Եւ են անուանք նոցա այս. առաջին եւ մեծն ի նոցանէ` Հոյլաւու, որ էր եղբայր Մանկուղանին. երկրորդ` Խուլն, որ եւ զինքն եղբայր Աստուծոյ ասէր, եւ ոչ ամաչէր. երրորդն` Բալախէն. չորրորդն` Տուտարն. հինգերորդն` Թագուդարն. վեցերորդն` Ղատա ղանն. եօթներորդն` Բօրաղանն. եւ էին սոքա անհնազանդք միմեանց եւ յոյժ աներկիղք եւ մարդակերք:

Իսկ գալն` որ եկին, ամէն կառօք եկին եւ կառօք շրջէին, մինչ զի զլեառն եւ զբլուրս հարդէին աշխարհաւն արեւելից վասն հեշտ գնալոյ կառացն եւ սայլիցն: Իսկ այն գլխաւորն. որ զինքն եղբայր Աստուծոյ ասէր` եկն ընդ մէջ երկրին, եւ կոխեաց անողորմաբար զտառապեալ քրիստոնեայսն, եւ զփայտէ խաչն, ո'ւր եւ գտանէին ի ճանապարհս եւ ի լերինս կանգնեալ` զամէնն այրէին, եւ ոչինչ իրօք ո'չ յագենային, այլ զվանորայսն որ կային յերկիրն, ո'ւր եւ գտանէին` առաւել եւս կոխէին, ուտելով եւ ըմբելով, եւ զպատուական քահանայսն կախէին եւ ծեծէին անողորմաբար:

Իսկ գլխաւոր մի ի Խուլին հեծելէն գնաց ի վանք մի որ ասի Գերեթին. եւ էր հայր վանից ալեւոր ծեր յոյժ, ընդրեալ, սուրբ եւ առաքինի եւ ամենայն վարիւք եւ բարի գործովք` կատարեալ, Ստեփաննոս անուն: Եւ նա յորժամ ետես զգլխաւոր Տաթարին, որ գնայր առ նա ի վանքն` էառ գինի ամանով ինչ եւ գնաց ընդդէմ Տաթրին եւ բռնեաց տղղու, որպէս սովորութիւն է Տաթարին: Եւ ապա յետ այնորիկ տարեալ ի վանքն, եւ նստուցեալ հանդերձ այլ հեծելօքն, որ կային զկնի գլխաւորին, եւ զենեաց ոչխար, եւ եբաց այլ գինի, եւ յագեցոյց ուտելով եւ ըմպելով զամէնն` մինչ զի բռին կարէին դադարել ի ձիանն: Եւ յերեկոյն արբեալ գնացին ի տունս իւրեանց, զի հուպ առ վանքն էր տուն Տաթարին: Իսկ յորժամ հասին ի տունս իւրեանց եւ ննջեցին զգիշերն, ընդ առաւօտն զարթուցեալ` տեսին զգլխաւորն հիւանդ յոյժ, եւ յորժամ հարցին, թէ վասն ինչ պատճառի է հիւանդութիւնդ` ասաց գլխաւորն, թէ երէցն դեղեաց զիս յերեկոյն: Եւ էր անմեղ երէցն. բայց վասն խարաբ եւ յանյագ ուտելոյն եւ ըմպելոյն իւրեանց այնպէս հանդիպեցաւ:

Եւ առ ժամոյն ուղարկեցին եւ կապանօք տարան զհրաշալի ծերն` զհայրն Ստեփաննոս. եւ յետ շատ հարց եւ փորձի եւ նոցա ոչ աւատալոյ` ի չորից կողմանց փայտ ցցեցին, եւ պրկեցին անողորմաբար զամպարտն ի յայն բանն, ի գետնոյն բարձր իբրեւ կանգնաւ չափ. եւ ապա հուր վառեալ ի ներքոյ այրեցին, եւ խորովեցին զամենայն մարմինն նորա մինչեւ աւանդեաց զհոգին հրաշալի ծերն Ստեփաննոս: Եւ յայտնապէս նշան եւ սիւն լուսոյ տեսին ի վերայ երանելի հօրն Ստեփաննոսի, որ այնպէս անմեղ եւ ի զուր նահատակեցաւ եւ ընդ սրբոց մարտիրոսացն պսակեցաւ:

Իսկ պեղծ եւ անողորմ գլխաւորն այն զատ ի ցաւէն , որ ունէր հարեալ ի դիւէ , մինչ զի կատաղեալ ուտէր զպիղծ մարմինն իւր . եւ այնպիսի չարչարանօք եւ դառն հարուածով սատակեցաւ . նոյնպէս եւ ամենայն բանակն անկան ի չար ախտ , եւ բազումք սատակեցան ի նոցանէ [1] :


[1] Այս տեղեկութիւնը Ստեփանոս վանահօր նահատակութեան մասին տալիս է Մաղաքիա աբեղայ «Պատմութիւն վասն ազգին Նետողաց». Ս. Պետերբուրգ 1870, էջ 23-25: