ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

12.
ՋԱԼԱԼ` ԻՇԽԱՆ ԵԻ ՏԷՐ ԽԱՉԵՆՈՅ
ԶԺ=1261

Իսկ զբարեպաշտ եւ զառաքինի իշխանն Ջալալ նեղէր անհնարին կտտանօք, բազում հարկս պահանջելով ի նմանէ` առաւել քան զկարն, եդեալ փայտ ի պարանոց նորա, եւ երկաթ` յոտս նորա: Եւ զայս առնէր ընդ նմա վասն առաւել քրիստոնէութեան նորա, զի թշնամիք էին ամենայն տաճկահաւատքն, որք յորդորէին զԱրղունն ի սպանութիւն նորա, զի ասէին, թէ սա առաւել թշնամի է դենիս մերոյ եւ օրինաց. զի եւ Արղունն եւս Տաճկակրօն էր. եւ առեալ տարաւ զնա ի Ղազուինն: Իսկ նա գոհութեամբ տանէր ամենայնի, զի յոյժ տեղեակ էր աստուածային գրոց, եւ պահող, եւ աղօթական, եւ պարկեշտ ի կերակուր եւ յըմպելի, եւ ցանկայր մարտիրոսական մահուան: Իսկ դուստր Ջալալին, Ռուզուքան անուն, որ կին լեալ էր Պօրա Նուինին` որդւոյ Չարմաղուին, առաջին գլխաւորի Թաթարին, գնաց առ Տօղուս Խաթունն` կին Հուլաւույին, զի թափեսցէ զհայր իւր ի ձեռաց Արղունին: Եւ գիտացեալ անօրէն Ոստիկանին` առաքեաց վաղվաղակի դահիճս եւ ի գիշերի ետ սպանանել զսուրբ եւ զարդար այրն. եւ երթեալ անօրէն դահճացն` անդամ անդամ յօշեցին զնա ըստ նմանութեան սուրբ վկային Յակովբայ. նորին չարչարանացն հաղորդեալ, եւ պսակի նորուն արժանացեալ լիցի ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերոյ:

Այսպէս կատարեցաւ այրն անարատ եւ աստուածապաշտ, զընթացսն կատարելով, եւ զհաւատս պահեալ, յՉԺ թուականին Հայոց: Եւ առաքեաց որդի նորա Աթապակն արս հաւատարիմս եւ ետ գողանալ զնշխարս հօր իւրոյ, զի ընկեցեալ կայր ի ջրհոր մի ցամաք, զի Պարսիկն` որ ի տան իւրում ունէր զնա ի կապանս, տեսեալ աստուածայինս ի վերայ նորա, զի իբրեւ սպան զնա, իջեալ լոյս սաստիկ ի վերայ, խնամարկեալ ընկէց զնա ի ջրհորն, զի յետ աւուրց թաղեսցէ զնա պատուով: Նա եցոյց խնդրողացն զմարմինն նորա, եւ պատմեաց զսքանչելի երեւումն. եւ նոցա ժողովեալ խնդութեամբ, եւ բարձեալ տարան զնա ի տուն իւր եւ թաղեցին ի վանքն Գանձասար` ի գերեզմանս հարց իւրոց: Այլ եւ բերողք նշխարացն տեսին ի ճանապարհի զնոյն տեսիլ լուսոյն ի վերայ նշխարացն: [1][1] Այս հատուածը յիշեալ վկայի մասին տալիս է Կիրակոս Գանձակեցի, Մոսկուա 1858, էջ 235- 6: Իսկ Վարդան պատմիչ (Վենետիկ 1862, էջ 152-153) իշխան Ջալալի նահատակութեան մասին պատմում է հետեւեալը. «Ի յեօթն հարիւր թուին իշխանաց իշխանն արքայաշուքն Ջալալն դառն չարչարանօք կցորդեցաւ մահուն Քրիստոսի եւ վկայից նորա ի զրախօս Տաճկաց, զուր պարտաւորեալ եւ մատնեալ Արղունին. տարեալ ի Տաճկաստան ի Խազուինն, եւ անդ գիշերի յօդակոտոր արարեալ սպանին, միայն զքրիստոսասիրութիւնն ունելով պատճառս, պահօք եւ աղօթիւք եւ ողորմածութեամբ եւ զմիաշաբաթսն յոտնկացութեամբ անցուցեալ զժամանակս իւր մինչեւ ի ծերութիւն, վասն որոյ եւ լուսով ի բարձանց պատուեաց զնա Աստուած, իջանելով ի վերայ յօշեալ անդամոցն նորա, պսակելով եւ վկայելով զանպարտաւոր մահ նորա զմարտիրոսական: Զոր տեսեալ սպանողացն սոսկացեալ ընկեցին ի ջրհոր մի ցամաք, մինչեւ եկին իւրքն եւ տարեալ թաղեցին յիւր սեփհական վանքն Գանձասար կոչեցեալ հայրենեօք տուն գերեզմանի իւրեանց. զնոյն ճառագայթս լուսոյ տեսանելով բերողացն»: Հմմտ. նաեւ Չամչեան, Գ. էջ 260, ՉԺ եւ 1261 թուականի տակ: Նոյն ՉԺ=1261 թուականը ունի Կիրակոս Գանձակեցին. իսկ Վարդան պատմիչ Ջալալի նահատակութիւնը դնում է «Ի յեօթն հարիւր թուին» այն է Չ=1251