ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  14.
ԿԻՐԱԿՈՍ ՄԻԱԿԵԱՑ
ՉԽ=1291

 

[1] Զնորոգող սուրբ նահատակիս զհոգեւորն Պլճոնց յաղօթս յիշեցէք զԿիրակոս միակեաց ի Քրիստոս Յիսուս: [2]

 


[1] Սոյն նահատակի մասին Սիսական, էջ 160, տալիս է հետեւեալ տեղեկութիւնները.
«Է արդ ընդ բերդաքարիւն կամ ի լանջս բլրոյ միոյ մատուռն մի քարաշէն (Վայոց ձորի մէջ, Ոստին գիւղի եւ Սուլեմայ գետակին մօտերը) յոյժ փոքրիկ (6 քայլ երկայն, 4 լայն), զոր եւ Ընգեղի մատուռն կոչեն մերձաբնակքն եւ գան յուխտ. այլ նահատակի նորոյ համարին զայն հանգստարան, աղջկան միոյ կամ թուրք երիտասարդի հաւատացելոյ. է ի միջին վէմ տապանի, յորում գրեալ այլ ոչ ճշգրիտ ընթերցեալ,
[2] Կայ եւ խաչվէմ առ երի մատրանն ՉԽ թուականաւ (1291): Ջալալեանն` Սուրբ Կիրակոս կոչէ զմատուռնս, եւ զնահատակն ասէ ի ժամ պատարագելոյն սպանեալ ի հինից, ըստ աւանդութեան»: