ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

15.
ԶՈՒԱՏ ՄԱՆՈՒԿ
1317?

Սոյն նահատակի մասին իւր եղբայրը Սարգիս Աբեղայ (1317) իւր «ի հաւաքեալ գիրս գործոց Նիւսացւոյն, թղթոց Կլայեցւոյն եւ այլ բազում բանից» յիշատակարանին մէջ գրում է ըստ Ալիշանի, Սիսական, էջ 133.

Եւ զարեամբ ներկեալ եղբայրն մեր Զուատն, որ ի տարաժամ հասակի սպանաւ յանօրինաց եւ խառնեցաւ ընդ մարտիրոսացն: