ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

18.

ԿԻՐԱԿՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ
ՉՂԷ =1348

 

1 Այս է հանգիստ Կիրակոս վարդապետին, որ նահատակեցաւ յանօրինաց. Յիշեցէք ի Քրիստոս. թվին ՉՂԷ գրեցաւ:

1 Սոյն նահատակի տապանագիրը միայն ունի Շիրակ, էջ 34, հետեւեալ տեղեկութեամբ.

Մերձ նմին (Անի թուրքաբնակ գիւղի) եւ քաղաքին (Անի քաղաքի) երկու հանգստարանք կամ գերեզմանք նահատակաց ԺԴ դարու. մին կիսաւեր մատուռն իմն ամբարձեալ ի վերայ կամրջաձեւ կամարի, յորմոց ձգելոց ընդ հիւսիս եւ ընդ հարաւ, եւ ի ներքոյ նորին անցք են. ի հարաւային կողմանն արձանագրեալ կայ յամի 1348,