ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

19.
ՍԱՐԳԻՍ ՆԱՀԱՏԱԿ
ԺԴ. Դար

1 Զսուրբ եւ զանարատ զխաչս աստուածընգալ` որ բեւեռեալ ի սմա անմահ մեռեալ Տէրն մեր Քրիստոս` որ մահուամբն իւրով անմահացոյց զմահացեալքս, արդ ես Կազերս որդի Մեւոնի կանգնեցի զսա կարողութեամբ բեռին սորա յիշատակ ինձ եւ ծնողաց իմոց, եւս առաւել արիւնաթաթաւ ա Սարգոսի` որ յանօրէն Թուրքաց նահատակ եղեւ յանմարդաձայն տեղիս` զոր ընդ ոտիւք դիզաշխարհաւն դրելով զարեգակնանման եղբայրն իմ զոր գտի ի խորագոյն հորի քարաթաղ արարած. ի մազորտնո արենաթաթախ մարմնոյ ոչ կարէի ծանել զնա. բազում աշխատութեամբ բերեալ եդի յայսմն տեղի. աղաչեմ յիշեցէք: 2

1 Սոյն նահատակի մասին Ալիշան, Շիրակ, էջ 34 հետեւեալ տեղեկութիւնն ունի.

Սակաւուք հեռի (Անի թրքաբնակ գիւղի մօտ, Կիրակոս վարդապետի 1348 մահարձանից քիչ հեռի) է միւսն, որմաձեւ կերտուած կամ խարիսխ. նշմարի իսկ եւ խաչվէմ մեծ ագուցեալ ի նմա, երկուստեք այլ եւս խաչվէմք գեղաքանդակք ի կարմիր քարանց. յորոց սակս եւ Խաչի ձոր կոչի տեղին. ի ներքոյ մեծի խաչ-վիմին գրեալ է արձանս այս սրտառուչ, յիշատակ եղբօր սիրելւոյ ի վերայ եղբօր սպանելոյ.

2 Ալիշան նահատակիս թուականը դնում է ԺԴ դար: