ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

20.
ՎԱՆԱԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲՋՆՈՅ
ՊԼԶ=1387

1 Պաշարեցին զօրքն Լանկթամուրայ եւ զԲջնի. եւ առեալ զայն` կալան զբնակիչսն, եւ ստիպեցին զնոսա յուրացութիւն. եւ յընդդէմ դառնալ նոցա` զոմանս սրախողխող արարին, եւ զոմանս յերկիր բեւեռեցին ցցովք. զոմանս կախեցին գլխիվայր, եւ զոմանս կապեցին ընդ փայտս եւ ընդ ծառս. սպանին չարաչար եւ զեպիսկոպոս քաղաքին` զոր Վանակ կոչէին:

1 Սոյն նահատակի մասին Չամչեան, Գ. 422 տալիս է հետեւեալ փոքրիկ տեղեկութիւնը.