ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

22.
ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԿՈՂԲԱՑԻ
ՊԼԶ=1387-ից յետոյ


 

ՅՊԼԶ թուականին մեր (բռնաւորն Արեւելից Լանկթամուր Թաթարաց) առեալ էր զաշխարհն Խորասանու ութամեայ պատերազմաւ, եւ անտի չուեալ եկն էառ զԳանձակ շահաստանի քաղաքն Թաւրէզ: Եւ անտի չուեալ եկն յերկիրն Սիւնեաց ի վերայ դղեկին Երնջակու. եւ ապա ի վերայ երկրին Ճակատուց` էառ զքաղաքն սուրբ Մարի ի հիմանց տապալեալ զամուրն մեր զոր էր ամրափակեալ պատուական ազգին Բագրատունեաց. եւ գերեաց զքաղաքն եւ զամենայն շրջակայ գեղորայսն: Իսկ բարեպաշտ տանուտէր մի Մարտիրոս անուն` յոյժ զօրեղ զօրական, ողորմած եւ աղքատասէր ի գեղջէն Կողբայ. ելեալ ի լեառն Բարդող, որ կոչի յայլոց ազգաց Թակալթու, յոյժ արի եւ քաջ մանկամբք գեղջն ապրեցոյց զամենայն հաւատացեալսըն մեծաւ պատերազմաւ եւ սրտապինդ զօրութեամբ օգնութեամբ հզօրին Աստուծոյ Յիսուսի Քրիստոսի Փրկչին մերոյ: Եւ թէպէտ բազում անգամ պատերազմեալ` ոչ կարացին առնուլ զլեառն զայն: Որ յետոյ այրն այն նահատակեցաւ ի պիղծ Թուրքմանէն Սահաթ անուն, հեղձուցեալ ի ջուրն Արազու անտես ի մարդկանէ: 1

1 Սոյն տեղեկութիւնը տալիս է Թովմա Մեծոփեցի, էջ 17-18. հմմտ. նաեւ Չամչեան, հատոր Գ. էջ 421-2: Մարտիրոս նահատակի մասին ուրիշ տեղ յիշատակութիւն չենք գտած: