ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

25.
ԶԱՔԱՐԻԱ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՂԹԱՄԱՐՑԻ
ՊԽԲ=1393 յունիս 25 դշ.

Զսրբազան հայրապետն մեր զտէր Զաքարիա տեսեալ նախաչարն սատանայ, որ մարդասպանն է ի սկզբանէ եւ հակառակ ճշմարտութեան, զի վառեալ էր ի սէրն աստուածային եւ եդեալ յաշտանակն հաւատոյ ջահն պայծառ եւ լուսատու, ուստի փայլէր ի պատրոյգսն եօթն զճառագայթս նշուլից աստուածպաշտութեան իւրոյ, այսինքն զեօթն առաքինութիւն անձինն. նախ` զի կատարեալ էր ուղղափառ հաւատովն. երկրորդ` զի հաստատուն էր յուսովն առ կեանսն հանդերձեալ յաւիտենին. երրորդ` այլ եւ ջերմեռանդ անթերի սիրովն` զոր ունէր առ Աստուած եւ առ մարդիկք. իսկ եւ զարդարեալ էր խոհեմութեամբն, եւ հանդիսացեալ արիութեամբն. ողջախոհ էր ցանկութեամբն, եւ զուգակշիռ արդարութեամբն: Այսպիսի եօթնեակ լուսաւորութեամբ լուցեալ էր զճրագունս վիմին աշտանակի, ըստ իւրում համանուն մարգարէին աստուածաբանութեան:

Զայսպիսի պայծառ ջահս շիջուցանել կամեցաւ սատանայ: Վասն որոյ ըստ բնածին չար բարուցն, զոր ունէր մախանս ընդ օրինացս ճշմարտութեան, յարոյց փորձանս քահանայապետին Աստուծոյ` զդատաւոր քաղաքին Ոստանայ` զայր ոմն չարաբարոյ եւ ժանդ, ազգաւ պարսիկ, որ եկեալ առ կաթողիկոսն մթերեալ չարութեամբն` զոր ունէր ի սրտին, եւ պատճառանօք իմն կամէր պիղծն յայտնել զչարութիւն իւր ասելով. «Ա'ռ քեզ զմախաղն իմ յաւանդ պահեստի»:

Եւ Տէրն հեզաբար տուեալ պատասխանի եւ ասաց. «Տուն իմ չէ պատշաճաւոր տեղի պահեստի, մօ'լնայ ա'յլ տեղ տեսցես յանկաւոր պահեստից քոց»:

Յայնժամ սկսաւ պիղծն այն եւ ժանդն բարկութեամբ հայհոյել զնա, եւ ձգեալ զձեռն իւր ի հարկանել: Իսկ տէր Զաքարիայն կցեալ զձեռն իւր ի վերայ կրծից իւրոց, եւ յապտակել պղծոյն զծնօտ սրբոյն, ասէր. «Քա'ւ լիցի քեզ. մօ'լնայ, առնել իրս անպատեհս: Անպատեհ է քեզ հարկանել զիս առանց պատճառանաց վնասու»:

Զայն տեսեալ ոմանց եւ ձայն տուեալ միմեանց եւ առժամայն կուտեցան անդ բազմութիւնք արանց եւ կանանց. զոր տեսեալ անօրինին եւ սաստկացաւ ի բարկութիւնն. ձեռս յօձիսն ձգեալ` պատառեաց զպատմուճանն իւր, եւ փետէր զմօրուսն, մինչ զի արիւնաշաղախ լինէր պիղծ երես նորա: Եւ այնպիսի ձեւով ել արտաքս յԱղթամարայ, եւ գնացեալ յՈստան` առաջի ամիրային ի բաղանիսն, չարախօսեաց զքրիստոնէիցն Աղթամարայ եւ զկաթուղիկոսէն:

Իսկ տէր Զաքարիայն ոչինչ գիտելով խիղճ զանձնէ, վասն որոյ փութացաւ եւ նա գնալ առաջի ամիրային ի բաղանիսն: Եւ ի չարախօսելն Դանիշմանին զկաթուղիկոսէն, ասէ ամիրայն թէ` «Ուրացի'ր զՔրիստոս եւ դարձիր յօրէնս մեր. եւ ես շնորհեմ քեզ զվնասդ»:

Ասէ հայրապետն. «Ինձ մի' լիցի ուրանալ զՔրիստոս Աստուածն իմ. այլ հաւատամ զնա արարիչ ամենայն արարածոց, էակից Հօր համազօրի եւ փառակից Հոգւոյն ճշմարտի»:

Զոր լուեալ անօրինացն, եւս առաւել ի բարկութիւն բրդեցան, եւ որպէս շունք կատաղիք արեան ծարաւիք կրճտեցին զատամունս իւրեանց ի վերայ սրբոյն: Եւ անդ ի բաղանիսն հարին զսուրբն ի սնակուշտն սրով. եւ հանին արտաքս ի բաղանեացն ի քարշ, եւ հարին քարիւ զգլուխն. եւ մերկացուցեալ զնա, եդին չուան ի պարանոցն, եւ քարշեցին ընդ փողոցս քաղաքին. եւ բազմութիւն ամբոխին զհետ երթային, եւ հարկանէին զնա քարիւ եւ փայտիւ եւ սրով: Եւ նա ի քարշելն եւ ի հարկանելն` մինչդեռ օրհնութիւնն ի բերանն էր, աւանդեաց զհոգին իւր առ Աստուած` բարի խոստովանութեամբ, ըստ գրոյն որ ասէ. «Հոգիք արդարոց ի ձեռին Աստուծոյ են»:

Եւ իբրեւ չարութիւն նոցա ի գլուխ ել եւ յամօթ եղեւ սատանայ, զի ոչ եհաս ըղձիցն զոր ունէր, այլ իւր չարութեամբն պատարագ բոլորապտուղ ընծայեաց զհայրապետն մեր: Եւ այնպէս տարեալ ի քարշ` ընկեցին արտաքոյ քաղաքին եւ կամէին այրել զսուրբ մարմինն. զոր ոչ ետ թոյլ ամիրապետ Ազդնին, այլ հրաման ետ բառնալ զնա քրիստոնէիցն եւ թաղել պատուով, որպէս եւ կամեսցին: Զոր եւ արարին իսկ:

Եւ ի խուռն քարանցն հարկանելոյ` գագաթն վերացեալ էր ի գլխոյն եւ ուղեղն ցնդեալ, մինչ զի նշմարանք երեսացն ոչ երեւէին:

Այս եղեւ ի թուականիս Հայոց ՊԽԲ ամին` յունիս ամսոյ ի ԻԵ, յաւուր չորեքշաբաթի եւ ի մեհեկի ԺԵ հանդիպեցաւ:

Իսկ քրիստոնեայքն` որ ի քարկոծման ժամուն ղօղեալ եւ թագուցեալ էին, հրամանաւ ամիրային յառաջ եկին եւ բարձեալ զտէրն` տարան յԱղթամար եւ պատուով թաղեցին զնա ըստ արժանեացն, ի փառս Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ:

ԳԱՆՁ
ՏԵԱՌՆ ԶԱՔԱՐԻԱՅ ԿԱԹՈՒՂԻԿՈՍԻ ԱՂԹԱՄԱՐԱՅ
Ասացեալ ի Գրիգոր վարդապետէ.


 

Գըթացեալ քոյին,

Արքայդ երկնային,

Եւ առեր մարմին,

Զմարդիկս երկրային

Առնել երկնային,

Գեր քան զառաջին.

Յետ կատարածին

Այսըմ խորհըրդին

Տնօրինականին:

 

Րաբունն երկնային,

Աստուած Սուրբ Հոգին,

Իջեր ի ստորին:

Առաքեալքն առին

Զճըշմարիտ հոգին,

Եւ յաշխարհս ելին

Քարոզ քո բանին,

Աւետարանին,

Ըզհամբաւ բարին:

 

Իսկ որք լըսեցին

Կենաց քարոզին,

Քեզ հաւատացին:

Հաւատք ծաղկեցին

Յոլորտս աշխարհին,

Յընդհանուրս ազին:

Հազարք հազարին

Եւ բիւրք բիւրային

Քեզ վիճակեցին:

Որք վըկայեցին

Եւ զարինս հեղին`

Վասն անուան քոյին:

Ընդ որս եւ արին

Արհի պանծալին`

Յաւուրս վերջին

Արբեալ ըզհոգին,

Հետեւեալ նոցին,

Սըրբոցն առաջին:

Մաղթանօք նոցին ըղձալի

Զմերս ընկալցիս պատարագ:

 

Գանձ սիրոյ քոյին

Գանձեալ ի յոգին

Գերագով տիրին,

Բաղձալի վեհին,

Սուրբ դիտապետին,

Կաթուղիկոսին

Տէր Զաքարիին,

Մեծ պատրիարգին,

Որ յԱղթամարին:

Բորբոքմամբ չարին

Փորձ հասեալ նըմին

Յայլասեռ րամին,

Զոր սիրով քոյին

Ջերմացեալ նորին,

Վանեալ ըզնոսին

Ի մէջ հանդիսին

Բազմութեան ռամին,

Որ պատեալ էին,

Դաւանէր զՈրդին,

ԶՔրիստոս կենդանին,

Գոլ Հօր միածին.

Փառակից նոցին

Զճշմարիտ Հոգին

Մի աստուածութիւն:

Մաղթանօք նոցին ըղձալի

Զմերս ընկալցիս պատարագ:

 

Որ յաւուրս յետին,

Ի դարըս վերջին,

Ժամանակ նեռին,

Փըրկութեան քոյին

Անցեալ համարին,

Ամաց հազարին,

Րամեալ ընդ նըմին

Չորս հարիւր թըւին,

Եօթն պակաս ամին,

Յամսեան մեհեկին,

Տասնուհինգ օրին,

Չորեքշաբաթին,

Զմեր հովիւ բարին

Նահատակեցին.

Վասն անուան քոյին

Սաստիկ գանեցին,

Յերեսըն թըքին,

Եւ անարգեցին,

Սըրով խոցեցին,

Վիրաւորեցին,

Քարկոծ արարին,

Խորտակեալ հարին,

Ջարդեալ մանրեցին,

Ըզգըլուխ նորին.

Ուրախ էր յոգին,

Տարեալ ի յանձին

Զչարչարանս ուժգին`

Վասն անուան քոյին,

՚Ւ անանց պըսակին,

Որ գանձեալ պահին:

Յիշէ. եւ եւս առաւ

 

Րամից բարերար,

Սուրբ կոյս տիրամայր,

Սուրբ Հոգւոյն տաճար,

Աշտանակ գոհար,

Աշխարհիս խաւար

Լոյս եւ լուսարար,

Սեղան սըրբարար

Հացին կենարար,

Միջնորդ հաշտարար,

Մաղթանօք յարմար

Ի քեզ զինահար

Մեր կամակատար,

Որ դու մեզ համար

Հայցես անդադար

ՅՈրդւոյդ բարերար.

Հայցման քո յարմար

Ըզսուրբն ընկալար,

Զտէրն որ յԱղթամար,

Մեզ միջնորդաբար

Եւ խաղաղարար

Յուզմանց չարաչար

Մատիր սիրաբար,

Ընդ մեզ մայրաբար.

Եւ կըցորդաբար

Տալ մեզ մըխիթար

Զհոգին կենարար,

Եւ ազատարար.

Պահել զմեզ անչար

Եւ անպատահար`

Շատ ամօք յերկար:

Ողորմ…. 1

1 Սոյն վկայաբանութիւնն ունին B 435 բ "-436 ա ", C 1127"-1129', D 528 ա '-529 ա ', E 1038"-1040', G 550 բ '-551 ա ", H 514 բ '-515 բ ', I 558 ա "-559 ա ', K 521 բ "-522 բ ', L 453 բ '-454 ա ', M 540 բ '-541 ա ", N517 բ '-518 ա ", O 507 ա "-508 ա ", P 441 ա "-441 բ ", Q 525 ա "-526 ա ", R 522 բ "-523 բ ', T 530 բ "-531 բ ', U 506 ա "-507 ա ', V 375 ա "-375 բ ", Y ( հատ. Ա. ) 251 ա "-252 ա ', Z 397 բ '-398 ա ', b 576 բ '-577 ա ", եւ c, բոլորն էլ մարգաց ի եւ յունիս 26` Շիղայի եւ Սիղուիանոսի վկայաբանութիւնից յետոյ. միայն T` փոխանակ յունիս ԻԶ - ի, դնում է յունիս ԻԸ, նախորդ օրուայ ԻԵ - ը ԻԷ կարդալով սխալմամբ. բայց յաջորդ օրերը շարունակում է ԻԷ, ԻԸ եւն: U Շիղայի եւ Սիղուիանոսի հատուածը դնում է Զաքարիայից յետոյ:

BCDEGHIKLNPQRVYZbc ունին հետեւեալ վերնագիրը. «Յայսմ աւուր նահատակութիւն կաթուղիկոսին Աղթամարայ»: T այսպէս «Յայսմ աւուր յիշատակ նահատակութեան տեառն Զաքարիայի Աղթամարայ կաթուղիկոսին»: U այսպէս «վկայաբանութիւն տեառն Զաքարիայ կաթուղիկոսին Աղթամարայ»: M ունի «Յայսմ աւուր նահատակութիւն տէր Զաքարիայ կաթուղիկոսին աղթամայ»: O իբր վերնագիր ունի միայն «յայսմաւուր» բառը: Զանց առնելով համառօտագրութեան այլեւայլ ձեւերը` ձեռագրական տարբերութիւններն են Qb ախթամարայ. Pc կաթողիկոսին. M աղթամայ. Z կաթուղիկոսի. N աղթամարա. P աղթայմարայ:

Զաքարիայի գանձը մենք չենք գտել Ս. Էջմիածնայ ձեռագրերի մէջ. նրա մասին տեղեկացել ենք Հ. Տաշեանի Ցուցակից, տես էջ 436բ: Ըստ Հայր Տաշեանի գանձը գտնուում է Վեննայի հայ մատենադարանի թ. 139 ձեռագրում, էջ 135ա-136բ:

Յատկապէս մեր հրատարակութեան մէջ մտցնելու համար` գանձի արտագրութիւնը նամակով խնդրել էինք Հ. Տաշեանից. մատենադարանապետ Հ. Բ. Պիլէզիկճեանը բարեհաճեց իւր ձեռքով մաքուր ընդօրինակել նոյնը եւ մեզ ուղարկել:

Գանձի հեղինակը` ինչպէս վերնագիրն ու տների սկզբնատառերն էլ ցոյց են տալիս, է «Գրիգոր վարդապետ», որ անշուշտ Աղթամարցին է, Զաքարիա կաթուղիկոսի աշակերտներից: Գանձը մեծ մասամբ նոյն է Գրիգոր Խլաթեցու մի գանձին հետ` նուիրուած Վահան Գողթնացուն, որի առաջին տան կէսը մէջ ենք բերում այստեղ համեմատութեան համար, արտագրելով Խաչիկ վարդապետ Դադեանի ժողովածուի թիւ 22 ձեռագիր գանձարանից, էջ 30բ-32բ (տես այս մասին Յ. Թօփճեանի ցուցակը, Վաղարշապատ, 1898, էջ 28ա):

Ի Գրիգոր վդպէ խըլաթցոյ կաֆայ գանձիս վահանայ գողթնեցոյն. գըթացեալ քոյին, արքայդ երկնային, եւ առեր մարմին, զմարդիկս երկրային, առնել երկնային, գեր քան զառաջին. յետ կատարածին այսըմ խորհըրդին տնաւրինականին: Աստուած սուրբ հոգին ի հաւրէ վերին իջեալ ի ստորին. առաքեալքն առին զհոգին ճշմարիտ եւ յաշխարհս ելին` քարոզ քո բանին, աւետարանին, ըզհամբաւ բարին (ամբողջը վեց տուն` Գրիգոր սկզբնատառերով):

Թուականին մասին մեր բնագրերի տուած տեղեկութիւնները շփոթ եւ իրար հետ անհամաձայն են: Յայսմաւուրքների զանազան ձեռագրերի համեմատութիւնից երեւան եկած թուականն է ՊԽԲ (=1392 դեկտ. 13 - 1393 դեկտ. 13), յունիս 26, մեհեկի ժե, չորեքշաբթի. մինչդեռ գանձը դնում է «ամաց հազարին, րամեալ ընդ նըմին չորս հարիւր թըւին, հինգ պակաս ամին, յամսեան մեհեկին, տասնուհինգ օրին, չորեքշաբաթին»: Անհամաձայնութեան առաջին կէտ է հէնց տարեթիւը ՊԽԲ (1392-3) ըստ յայսմաւուրաց, ՊԽԵ (1395-6) ըստ գանձին: Բայց այս անհամաձայնութիւնը դիւրին է հարթել` ըստ պր. Մանանդեանի ենթադրելով թէ գանձի առաջին օրինակը ունեցել է «եօթն (է) պակաս ամին (1393)», ուր Ե եւ Է տառերի նմանութիւնից շփոթուելով յառաջացել է յետոյ «հինգ (ե) պակաս ամին» ընթերցուածը: Ձեռագրերի մէջ Ե եւ Է տառերի շփոթութիւնը չափազանց շատ է. օրինակ տես հէնց այստեղ, էջ 146 եւ 181:

Երկրորդ եւ աւելի դժուար կէտն է ամսաթիւը. յայսմաւուրքների մի մասը եւ գանձը դնում են մեհեկանի ԺԵ: Շարժական տօմարի հաշուով հայոց ՊԽԲ թուի նաւասարդ Ա-ը 1392 թուի դեկտ. 13-ին գալով` նոյն թուի մեհեկանի ԺԵ-ն էլ համապատասխանում է հռոմէական 1393 յունիս 25-ին, որ ժամանակագրական հաշուով իրօք էլ գալիս է չորեքշաբթի օր, որին համաձայն են բոլոր ձեռագրերն ու գանձը: Բայց բանն այն է որ յայսմաւուրքի բոլոր ձեռագրերն էլ յունիս 25-ի տեղ դնում են յունիս 26. շփոթութիւնը ո՞ր տեղից է ծագում չգիտենք. միայն ակներեւ ենք տեսնում թէ յունիս 26-ը սխալ է եւ պէտք է ուղղել յունիս ԻԵ:

Վկայաբանութիւնն ունին նաեւ Յայսմ. Ա. տպ. 921'-922', Բ. տպ. 629'-630', Գ. տպ. հատ. Ա. 271''-272'' եւ Չամչեան, Գ. 433-4: Վերջինիս դրած թուականն է ՊԽԵ (գանձի նոյն սխալ ընթերցուածի համեմատ) =1396, մարգաց ի=յունիս 26. իսկ Ոստան քաղաքի դատաւորի անունը` որ մեր վկայաբանութեան մէջ յիշուած չէ, Յայսմաւուրքի երկրորդ եւ երրորդ տպագրութիւնների, ինչպէս եւ Չամչեանի մէջ Ճաֆար պարսիկ է: Նահատակիս մասին Թովմա Արծրունի հետեւեալ տեղեկութիւնն ունի. «Այս ամիր Եզդինս, որ հակառակ եղեւ Յուսուփին, տէրն Ոստանայ ի յ842 թուականին սպան զկաթուղիկոսն Աղթամարայ զԶաքարիա անուն: Զսորին պատմութիւնն տեսցես ի գիրն Յայսմաւուրց սուրբ վարդապետին Գրիգորի»: