ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

32.
ԶԱՔԱՐԻԷ ՏԱՆՈՒՏԷՐ
ՊԿԹ=1420 ( Տե ' ս Չամչեան, Գ. էջ 441).

Եւ յառաջ քան զայս (զՄուրատշահ) տանուտէր մի Զաքարիէ անուն ըմբռնեալ եւ ի պարանոց նորա պարան արկեալ` հեղձուցին զնա. որոյ յիշատակն օրհնութեամբ եղիցի, եւ աղօթիւք սորա Տէր Յիսուս Քրիստոս մեզ ողորմեսցի եւ ամենայն քրիստոնէից. ամէն: 1

1 Այս վկայաբանութիւնն ունի Թովմա Մեծոփեցի. Փարիզ. 1620, էջ, 110: Հմմտ. նաեւ Չամչեան. Գ. էջ 441, 1420 թուականի տակ: Թովմա Մեծ. պատմութեան մէջ թուականը անորոշ է: