ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

33.
ՄՈՒՐԱՏՇԱՀ ԱՐԾԿԵՑԻ
ՊԿԹ=1420 (Տես Չամչեան, Գ. էջ 441).

Էր ի քաղաքն Արծկէ այր մի բարեպաշտ եւ երկիւղած, աստուածասէր եւ սիրող սրբութեան, յոյժ խոնարհ եւ կարգաւորասէր եւ ամենայն չարեաց ատեցող. եւ տիւ եւ գիշեր յաղօթս կայր եղբարբք եւ որդւով եւ ամենայն ընտանեօք: Եւ էր անուն նորա Մուրատշահ` պատկերով քաղցր եւ ողորմած: Եւ կոխեալ էր զամենայն անօրէնս քաղաքին, մինչ զի նոր հիմն եդ ի մէջ անօրինաց խաչիւ եւ աւետարանաւ ջուր օրհնել ի Յայտնութեան Տեառն: Եւ էր իբրեւ թագաւոր քրիստոնէից ի մէջ ծովու բոլորիս: Եւ նախանձեալ սատանայի եւ կամարարաց նորա չար ազգին` մատնեցին զնա քաղաքապետին. եւ նոցա ոխ ունելով ընդ նմա` մատնեցին զնա քաղաքացիքն անօրէնք թոյլտուութեամբ մերոյ ազգիս պղծոյն եւ չարագործի Զենոն անուն: Եւ նորա եդեալ ի բանտի, նետալից արարեալ եւ ի դղեկէն ի վայր արկեալ` եհաս մարտիրոսութեան եւ անանց պսակացն: 1

1 Այս վկայաբանութիւնն ունի Թովմա Մեծոփեցի. Փարիզ. 1860. էջ 109-110: Հմմտ. նաեւ Չամչեան. Գ. էջ 441, 1420 թուականի տակ: Թովմա Մեծ. որոշ թուական չունի: Այս նահատակին Չամչեանը յիշում է Վաղին անունով, բայց ցանկի մէջ նաեւ` Մուրատշահ: