ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

36.
ՀԱՊԱՇ ՔԱՀԱՆԱՅՔ
ՊՀ=1421

…Վանքն Բարիձոր` որ է յանուն սրբուհւոյ Աստուածածնին, ուր էին մարմինք սուրբ նահատակացն Հապաշից քահանայիցն, որք առաջնորդութեամբ սուրբ Հոգւոյն եւ սիրով Որդւոյն միածնի եւ նախախնամութեամբ Հօրն երկնաւորի ելեալ յաշխարհէն իւրեանց եւ եկին ի սուրբ քաղաքն յԵրուսաղէմ եւ կատարեցին զուխտս իւրեանց եւ հասեալ յերկիրս Հայոց եւ շրջէին ի վանորայս: Եւ յետոյ եկեալ ի քաղաքն Խիզան եւ անդ նահատակեցան ի ձեռաց այլազգեացն: Զոր եկեալ քրիստոնէիցն բարձին զմարմին երկուց սուրբ քահանայիցն Հապաշ մարտիրոսացն. եւ տարեալ ամփոփեցին ի վանքն Բարեձորի, Պ եւ Հ թուականին Հայոց: 1

1 Սոյն վկայաբանական տեղեկութիւնը հանում ենք Ստեփաննոս վարդապետի վկայաբանութեան միջից. ձեռագրական տարբերութիւններ, տեղեկութիւններ եւ ծանօթութիւններ` տես անդ, էջ 251 եւ վկայութեան վերջը: