ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

40.
ՅԱԿՈԲ ՈՎՍԱՆՆԱՑԻ
ՊՀԷ =1428

Եւ յետ այսորիկ (= յետ նահատակութեան Գրիգորի Խլաթեցւոյ ) յետ երկու ամի` նոյն Քուրդն յազգէն Մարաց ի Բաղիշու գնաց յերկիրն Ռշտունեաց, եւ զերջանիկ եւ զտօնասէր աղօթարար վարդապետն Յակոբ Ովսաննացի ի յԱնծղնապատի ուխտէն նահատակեալ` եդին զնա մերձ գերեզմանին Գրիգորի Նարեկայ վանից: 1

1 Այս վկայաբանութիւնն ունի Թովմա Մեծոփեցի, Փարիզ, էջ 43: Հմմտ. նաեւ Չամչեան. Գ. 452, 1428 թուականի տակ: