ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

41.
ՂԱԶԱՐ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԲԱՂԻՇՈՒ
ՊՀԷ =1428

Եւ ի նոյն ամի (= յամի նահատա կութ եան Յակոբայ Ովսաննացւոյ) վարդապետն Բաղիշու Ղազար` յոյժ հռչակաւոր եւ բանիբուն, աղօթարար եւ ճգնաւոր` փախեաւ ի յանօրինաց եւ գնաց ի լեառն Սասնոյ: Եւ գտեալ զնա անօրէն ազգին Մարաց` ասեն. «Դու ասես թէ Քրիստոս Աստուած է»: Եւ նա ասէ. «Ես ասեմ եւ ուսուցանեմ. եւ այն որ ոչ ասէ եւ ուսուցանէ, գնայ ի կորուստն յաւիտենական»: Եւ նոքա հարեալ սրով սպանին զնա. եւ եհաս մարտիրոսական պսակաց: 1

1 Այս վկայաբանութիւնն ունի Թովմա Մեծոփեցի, Փարիզ, էջ 43-44: Հմմտ. նաեւ Չամչեան, Գ. 452, 1428 թուականի տակ: