ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

44.
ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ ՄԱՆՈՒԿ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼՍԵՑԻ
ՋԻ=1471

 

Ի թուին Հայոց ՋԻ նահատակեցաւ ի Կոստանդինուպօլիս Ստեփաննոս մանուկ, զորոյ զներբող մահուն ասի թէ գրեաց մի ոմն յականատեսից հանդերձ պատմութեամբն, այլ մեք չունիմք ի ձեռին: 1

1 Սոյն նահատակի մասին ունինք միմիայն Չամչեանի հետեւեալ տողերը. ( Տես Չամչեան, Գ. 515):