ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

48.
ՄՈՒՐԱՏ ՎԱՆԵՑԻ
ՋԼԴ մարգաց ԺԴ=1485

Սորա հայրն տաճկացեալ էր. վասն որոյ ըմբռնեցին զնա այլազգիքն, եւ առեալ ածին առաջի Սուլէյման իշխանին, որ էր աթաբակ եւ հայրագլուխ Եաղուպ փատշահին:

Ասէ ցնա իշխանն Սուլէյման. « Դարձի ' ր ի հաւատս հօր քո եւ ես մեծամեծ պարգեւաց արժան առնեմ զքեզ. եւ թէ ո ' չ լսես ինձ, չարաչար սպանանեմ զքեզ »:

Իսկ նա յայտնապէս անարգեաց զհաւատս հօրն իւրոյ եւ զօրէնս նոցա: Վասն որոյ հրամանաւ իշխանին հարին զնա սրով ի կուշտն եւ քարշեցին ընդ երկիր հարկանելով աքցի եւ բռնցի: Եւ նա բարձրաձայն դաւանէր զՔրիստոս Աստուած եւ փառաբանութիւն մատուցանէր ամենասուրբ Երրորդութեանն, որքան շունչն ի մարմնի էր. եւ անդէն արտաքոյ քաղաքին քարկոծ արարին զնա բազմութիւն Տաճկացն:

Եւ այնպէս բարի դաւանութեամբ կատարեցաւ ի Քրիստոս սուրբն Մուրատ. զոր եկեալ յետոյ քրիստոնէիցն բարձին պատուով զսուրբ մարմինն եւ տարեալ եդին ի տապանի ` առ դրան եկեղեցւոյն սրբոյն Պօղոսի. յորմէ բազում բժշկութիւնք կատարին ամենայն ցաւոց, եւս առաւել տենդից եւ ջերմոց:

Կատարեցաւ սուրբ վկայն Քրիստոսի Մուրատ ի թուականիս հայոց Ջ եւ ԼԴ, ի մարգաց ի ԺԴ, ի փառս Քրիստոսի: 1

1 Սոյն վկայաբանութիւնն ունին միայն B եւ C ձեռագիրները. առաջինը մարգաց ԺԳ եւ յունիս 19, Յովսէփ Դունեցու վկայաբանութիւնից յետոյ, հետեւեալ վերնագրով. « Յայսմ աւուր կատարեցաւ ի Վան քղքի սբ վկայն քի Մուրատ, որ թարգմանի պարգեւ, ի ԹՃԼԴ թուականիս հայոց ». էջ 431 ա ': Իսկ երկրորդը արեգ ԻԲ եւ մարտ 30, Ս. Ղուկեայ եւ Նունեայ Ս. խաչի տօնից յետոյ, հետեւեալ վերնագրով. « Յայսմ աւուր կատարեցաւ ի Վան քաղաքի նոր վկայն քի Մուրատ, որ թարգմանի պարգեւս այ ». էջ ըճձօ - ըճձա, այն է 880''-881':