ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

53.
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱԲԵՂԱՅ
ՋԽԹ=1500

1 Յիշատակագիր ոմն ծանուցանէ զի յամի 1500 « Յովհաննէս աբեղէն մարտիրոսացաւ ի գեօղս ( յայս )` որ կոչի Դրախտիկ, ի ղանութեան Ալվանդ փաթշահին, թվական ՋԽԹ »: Փափագելի է գիտել զօրինակ նահատակութեանն:

1 Սոյն նահատակի մասին Հ. Ալիշան, Սիսական, էջ 76 ունի հետեւեալ համառօտ տեղեկութիւնը.