ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

71.
ԱԲՐԱՀԱՄ ՔԱՀԱՆԱՅ ԵՒ ՍՔԱՆՏԱՐ ՈՒՌՀԱՅԵՑԻ
ՌԽԹ=1600 յունվար 22 գշ.

1 Ղարայեազիճէն գլխատեաց յՈւրհայ զմի քահանայ Աբրահամ անուն, եւ զոմն տանուտէր Սքանտար անուամբ, յունվարի ԻԲ, յաւուր երեքշաբթու:

1 Սոյն նահատակների մասին Սամուէլ Անեցի, Վաղարշապատ, 1893, էջ 176, ՈԽԹ թուականի տակ տալիս է հետեւեալ տեղեկութիւնը.