ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

76.
ՂԶԼԱՐ ԿԻՆ ՆՈՐԱԳԱՒԹԵՑԻ
ՌՁԸ=1638-9

 

Ի փախչելն Թաթարաց յերեսացն Պարսից ` երկու Թաթար գնացին փախստեամբ մինչեւ ի գիւղն Նորագաւիթ. եւ էր մթացեալ օրն: Եւ Ղզլարս այս ելեալ ի տանէ իւրմէ ` երթայր առ դրացիսն ` բերել ճրագ ի տուն իւր. եւ պատահի երկուց Թաթարացն, որք իջեալ ի ձիոցն ` կալան զկինն եւ հանին ի ձին. եւ նա անկաւ ի վայր. եւ դարձեալ հանին ի ձի. եւ նա դարձեալ անկաւ. եւ երրորդ անգամ նստուցին զնա ի ձի. իսկ սրբասէր կինն դարձեալ անկաւ: Իսկ տաճիկքն ձանձրացեալ, քանզի եւ երկիւղ կրէին ի Պարսիցն, վասնորոյ սրախողխող արարին զերանելի կինն Ղզլար, թողին կիսամահ եւ փախեան: Եւ Պարսիկքն պատահեցան նոցա, զմինն սպանին, եւ մինն կալեալ տարին: Եւ կինն մնաց աւուրս հինգ եւ եկեալ քահանայք հաղորդեցին զնա. եւ յետ երկուց աւուրց հանգեաւ ի Քրիստոս: Սա կին էր առն միոյ ` որ ասէին Սեաւ - Զաքարիա, ի նոյն գեղջէն Նորագաւթայ, որ գայր ի վաճառականութենէ, եւ աւազակքն սպանին զնա երկու ընկերօք ի Մուշաշբիւր գիւղ: 1

1 Յիշեալ նահատակուհու պատմութիւնն էլ ունի միայն Զաքարիա սարկաւագ, տպ. Վղրշպտ. 1870, հատ. Բ. էջ 23-24, այս վերնագրով. « Նահատակութիւն Ղզլար անուն կնոջ »: