ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

93.
ԳՐԻԳՈՐ ԿԱՆՑԻ (ԿԱՐՆԵՑԻ)
ՌՃԼԱ=1682 մայիս 19

1 Քանի մի ամօք յետոյ քան զսա ( Գրիգոր Տաթեւացի ) նահատակեցաւ ի թուին հայոց ՌՃԼԱ, ի մայիսի 19 եւ այլ ոմն հայ Գրիգոր անուն ի Կոստանդնուպօլիս, որ էր ծննդեամբ ի Կարին գաւառէ ի գեղջէն Կանայ. որ եւ ըստ ասելոյ ոմանց առնէր զբեռնակրութիւն:

1 Սոյն վկայի մասին խօսում է միայն Չամչեան, հատ. Գ. 656, տալով միայն հետեւեալ փոքրիկ տեղեկութիւնը.