ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

106.
ԹՈՒԽՄԱՆ ՄԱՆՈՒԿ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏՑԻ
ՌՄԼԳ=1784

 

Հազար երկու հարիւր թվական,

Եր՚սուն երեք աւելորդեան,

Հիանալի իրս գործեցան,

Որ ազգ եւ ազինք զարմացան:

 

Մանուկ անուն ոմըն Թուխման,

Որ էր երկրէս նա Տիգրանեան,

Աւուր միում յանկարծական,

Փայլեաց իբր աստղ առաւօտեան:

 

Կացեալ ընդդէմ բըռնաւորաց,

Մեծամեծաց, դատաւորաց,

Զօրէնս նոցա արհամարհեաց,

Դաւանելով զՔրիստոս Աստուած:

 

Ըզնա կալեալ ըմբըռնեցին,

Բըրածեծեալ յոյժ սաստկագին,

Մինչ զմիս ոտիցըն թափեցին,

Ըզնա յաղթել ոչ կարացին:

 

Դարձեալ կըրկին ի բանտ արկին,

Թերեւս միտքըն շըփոթեսցին.

Իսկ նա կացեալ արիապէս,

Պատասխանեաց ասոց նոցին:

 

« Քրիստոնեայ եմ, հաւատս պայծառ,

« Չեմ ես նըման մութ եւ խաւար,

« Յառաջնորդ ձեր կոյր եւ յիմար,

« Եւ հետեւօղք իւր հաւասար »:

 

Յայնժամ ցասեալ բըռնաւորին,

Եւ ետ հրաման մահու նորին,

Առեալ ի դուռ ժամու բերին,

Ըզնա անդէն գըլխատեցին:

 

Արիական քաջ նահատակ,

Հեղեր զարիւնդ իբըր վըտակ,

Սիրով արբեր զմահու բաժակ,

Ի հանդէս քո հըրճուին հրեշտակք:

 

Սէր աշխարհիս ի բաց թողեր,

Եւ մասնակից սըրբոց եղեր,

Սակս Քրիստոսի արիւնդ հեղեր,

Եւ քաղցրացար իբր ըզմեղեր:

 

Երանելի մանուկ Թուխման,

Մարմինդ ետուր հոգւոյդ փըրկան,

Մահ քո եղեւ քեզ բանալի,

Եբաց ըզդուռն արքայութեան: 1

1 Սոյն վկայաբանական տաղն ունի միայն Վիեննայի Մխիթարեան Հարց մատենադարանի թիւ 304 (=8) ձեռագիրը, էջ 18 բ. հմմտ. Տաշեանի Ցուցակը, էջ 732 բ: Տաղի արտագրութիւնը շնորհակալութեամբ ստացել ենք մատենադարանապետ գեր. Հ. Բ. Պիլէզիկճեանից: