ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

112.
ՊԵՏՐՈՍ ՆԻԺԵՑԻ
1826 սեպտ. 13


 

1 Այս է տապան Նիժ գիւղացի

Պետրոս անուն նահատակի.

Սա էր որդի քահանայի.

Ո ՜ վ հանդիպողք, տո'ւք ողորմի.

1826 ամի 13 սեպտեմբերի: 2

1 (Շաքի քաղաքի) հանգստարանի մուտքի աջ կողմում կայ մի նահատակի գերեզման, որի մահարձանի վերայ փորագրուած է.

2 Սոյն տեղեկութիւնը ամբողջովին արտատպում ենք Մակար ծ. վրդ. Բարխուդարեանցի «Աղուանից երկիր եւ դրացիք» աշխատութիւնից, տպ. Թիֆլիս, 1893, էջ 266: