ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

4.
ՎԱՍԱԿ ՊԱՏՐՈՆԻԿ
ՈԾ=1201.

Յորժամ թուականն էր ՈԾ, բարեպաշտ պատրոնիկն Վասակ թոռն Կիւրիկայ թագաւորին, որդի Հասանայ որդւոյ Սակռայ տեառն Հաթերքոյ, Հանդաբերդոյ, Հաւքախաղացին, եղբայր Վախտանկայ Նորին աթոռակալի եբեր զխաչս եւ ոչ կարաց կանգնել վասն անպարապութեան. քանզի երթեալ եղեւ ի Գոլաշտեան եւ առ զնա յանօրինաց օգնութեամբն Աստուծոյ եւ բնակեցոյց անդ զորդին իւր եւ ինքն նահատակեցաւ ի վերայ քրիստոնէից եւ իջեալ լոյս ի վերայ ի տեսութիւն բազմաց. եւ յետոյ ՈԾ թուին կանգնեցին որդիք նորա Խոյդան եւ Խաւչախն յիշատակ հոգւոյ նորա եւ յերկարութիւն կենաց իւրեանց… 1

1 Սոյն արձանագրութիւնը գտնուում է Խաթրայ վանքից ներքեւ Թարթառ գետի վերայ եղած հին կամուրջի մօտ` մի խաչարձանի վրայ, ըստ Մակար եպս. Բարխուդարեանցի Արցախի, տպ. Բագու, էջ 196: