ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

8.
ԾԵՐ ՆԱՀԱՏԱԿ

Գիւղատեղի, հանգստարան եւ եկեղեցի կայ (Պտրեցիք) գիւղիցս բաւական ներքեւ գետի ձախ կողմում (գետիս վերի կողմն կոչուում է Պտրեցւոյ գետ, իսկ վարինն` Խոջալլուի գետ), որք միասին կոչուում են Ծերայ նահատակ: Եկեղեցումս ամփոփուած է Ծեր նահատակի մարմինն: 1

1 Տե'ս Մակար եպս. Բարխուդարեանց, Արցախ, էջ 158: