ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

10.
ՀՂԵԳԵԱՆԱՅ ՆԱՀԱՏԱԿ

(Հղեգեան) լեռնաշղթաս սկսուած է Գանձասար վանքի սարից, ձգուած Շահմասուր, Ծմակահող, Առաջաձոր, Կիչան գիւղերի արեւմտահիւսիսային գլուխներից, անցած Արծաթահանքի մօտով եւ ճիւղաւորուելով հասած մինչեւ դաշտաբերանն:

Սարումս, որ գիւղիս (Վանք գիւղի) հիւսիսային կողմումն է, կայ մի խաչարձան նահատակ անուն կամ Հղեգեանայ նհատակ: Ուխտատեղի է, բայց ո'չ ոք չգիտէ նահատակիս անունը: 1

1 Տե'ս Մակար եպս. Բարխուդարեանց, Արցախ, էջ 172: