ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

11.
ԶԱՔԻՆ ՆԱՀԱՏԱԿ

(Դատի-Բէկանց) կիսաւեր վանքս գտնուում է Կիւլստան գիւղից ներքեւ Ինջա գետի աջ կողմում: Մենաստանիս մօտ կայ միաբանից սենեակներ եւ հանգստարան:

Աւերակ վանքիս հիւսիսային կողմում, Պարանպատ անուն անտառում, Ինջայի ձախ կողմում կայ գիւղատեղի, հանգստարան եւ կիսակործան մի փոքր եկեղեցի Զաքին նահատակ անուն: 1

1 Տե'ս Մակար եպս. Բարխուդարեանց, Արցախ, էջ 243: