ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

13.
ՐՈՒՍԿԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿ

 

Րուսկան (գուցէ Ոսկան) նահատակ. - Փայտաշէն մատուռ Փիփի հիւսիսային կողմում, գետակահայեաց լանջի վերայ: Մատրանս մէջ կայ տապան, որի վերայ կանգնած է մի մեծ քարեայ խաչարձան, որ ուխտատեղի է: 1

1 Տե'ս Մակար եպս. Բարխուդարեանց, Արցախ, էջ 300: