ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

15.
ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿ

(Հիւսիսային Վայոց Ձորի Քէօթանլու գիւղի մօտ) կայ եւ այլ ընդարձակ գերեզմանատեղի յարեւմտակողմն ի սարահարթ վայրի, յորում նշմարին քսանեւհինգ խաչվէմք գեղաքանդակք, կէսք կանգունք, այլք տապալեալք, յորոց երեքին յարակիցք. ի միումն գրեալ,

Գրիգոր նահատակ. յիշեցէք ի Տէր: 1

1 Տես Սիսական, էջ 109: