ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

16.
ՍՈՒՐԲ ՆԵՐՍԷՍ ՆԱՀԱՏԱԿ

(Վայոց ձորի մէջ Եղեգեաց) չորրորդ եկեղեցին փոքրիկ (6 քայլ ընդ երկայնն եւ ընդ լայն) է ի հր. գերեզմանատանս ի ձորափն գետոյն, վայելուչ կաթողիկէին. որոյ մէջ յօրինեալ է կարմիր եւ սեաւ քարամբք, ի վերայ երկուց որմայեց սեանց, ունելով աւազան յաջմէ եւ պատուհան յահեկէ, եւ գաւիթ յառաջոյ (10 քայլ երկայն, 8 լայն), մանրաքանդակ շրջանակաւ դրանն: Յորմն հարաւային քանդակեալ է վիշապ երկգլխի եւ ժամացուցակ ի միջին: - Յարեւմտակողմն գերեզմանատանն կայ տապան նահատակի միոյ պատուեալ է ի Հայոց եւ ի Պարսից կողմանցն, յորոյ վերայ գրեալ է եւ նոցա ինչ, որ որպէս եւ հայերէն գրուածն խանգարեալ է, այլ վերծանեն բանքս.

Զհոգիս ճշմարիտ հաւատով եւ ուղիղ սրտիւ եւ լի շնորհաւք. նահատակեցաւ եւ Քրիստոսի լուսոյն արժանի եղեւ, եւ Քրիստոսի ողորմութեանն հասաւ… ամենայն ցաւոց բժիշկ… յաղօթս յիշեցէք եղբարք մեր Սուրբ Ներսէս… վասն անուանն Քրիստոսի: 1

1 Տես Սիսական, էջ 151: