ՀԱՅՈՑ ՆՈՐ ՎԿԱՆԵՐ (1155-1843)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

22.
ՍԱՐԳԻՍ ՔԱՀԱՆԱՅ ՂԱՐՍԵՑԻ
†1796 յուլ. 25, ուրբ.

Թիւըն (=1245), յուլիսի ամսոյ (=25), օրն վարդավառի պասի ուրբաթն:

Այս է Ղարսցի Տէր Սարգիսն որ է նահատակ եւ մարտիրոս, որդի Յօհան վարդապետի: Այս լուսայհոգի էրէցն վերոյգրեալ թարըղի օրն գնացեր բաղանիսն, Ա [1] անիծեալ աղվաշ մօլի հետ հակաճառ ընկեր. մէկս մէկի հայհոյեանք արարեալ են բաղանիս միջին: Յետոյ այս անիծեալ մօլլէն գնաց Ղարսցի Լօման փաշին մատնեց թէ այս էրէցն մեր Գրին հայհոյեց: Փաշէն մարդ ղրկէր մուֆտուն կամ ղատուն թէ այս իրիցուն ինչ բույուրմիշ կանէք: Այս անիծեալ դանիշմաներն մահացնել տվին թէ մեր օրէնքին հայհոյեր է` մահապարտ է: Յետոյ փաշէն բույուրմիշ կանէ այս իրիցուն թէ եկ դարձիր մեր հաւատին որ զերծանիս: Այս օրհնեալ էրէցն բացարձակ ձայնեց թէ ես քրիստոնեայ եմ եւ Քրիստոսի ծառայ, իմ հաւատիս խաթերն արիւն պիտի թափեմ:

Այնժամ բարկացաւ փաշէն թէ տարէք գլխատեցէք: Այն կետին արիւնարբոյ գազաներն հալաւն հանեցին, ձեռներն յետեւն կապեցին, գլուխն բաց, ոտքներն բոպիկ ցգեցին յառաջ: Այս խղճալի իրիցուն գլխուն ծեծելով, բերանն հարկանելով, շատ ըստիպելով թէ «Դարձիր մեր հաւատին»: Այս օրհնեալ էրէցն Հոգւոյն Սրբոյ շնորհիւն ձայնէր թէ «Ես պիտի թափեմ արիւն Ղարսայ յերկրի միջին որ ակներեւ տեսանեն ինձ»:

Մինչ ի կախաղանի տակն այսպէս չարչարելով տարան: Երեք անգամ էլ այն տեղն թափլիգ արին թէ «Ուրացի'ր զՔրիստոս»: Եւ նա խոստովանեցաւ Քրիստոս Աստուած, վեր հայեցաւ ի յերկինս եւ ասաց. «Փառք քեզ Աստուած որ արժանի կամեցար մեղաւորիս այսպէսի մահւան: Ի Քեզ անձնեմ զհոգի իմ»:

Այնժամ արեանարբոյ լազերն յետեւանց յերկու արճիճ զարկին` վար ընկաւ. յետու գլուխն կտրեցին: Կէս աւուր մինչ ի յերեկոյին ժամուն մարմինն մնաց կախաղանի տակն: Յետոյ քրիստոնեայքն գնացին հաքիմին մի լիտր ու կէս ղայֆա տվին, մարմինն վերուցին բերին եկեղեցոյ բակին:

Այն ժամու Աստուծոյ ողորմութեամբն Ա [1] անձրեւ ցօղեց յերկինց որ սէլաֆ գնաց: Տասներեք օր էր որ անձրեւ չէր էկեր: Այն կետին լոյսն ճառագայթեց արիւն թափած տեղն. ակներեւ այլազգիքն տեսան: Գիշերն իւրեան արիւնայշաղախ շապիկովն պատանեցինք, ութն կարգաւորօք քահանայաթաղ կարգն կատարեցաք. առաւոտեան պաշտման եւ պատարագօք օծաք օրհնեալ գագաթն եւ սուրբ յաջն հանբուրեցաք եւ վեր կալաք թաղեցաք, փառք եւ գոհութիւն տվաք Աստուծոյ: Մինչ ի յերեկոյի ժամուն մէկ անձրեւ էլ ցօղեց յերկնուց. լոյսն ճառագայթեց արիւն թափած տեղին, որ ակներեւ քրիստոնեայքն եւ այլազգիքն տեսան ամենեցուն. Փառք ներողութեանն Աստուծոյ: Մէկ անգամ էլ գերեզմանի վրան յիջաւ:

Յեղբայրք աղաչեմ զձեզ ի սիրուն Քրիստոսի, ո'վ ոք այս նահատակիս երկբայ չի լինի. ճշմարիտ յեղեալ բան է, եւ չէ շատ առ գթութիւն մարդասէր կամացն Աստուծոյ. եւ Քրիստոսի փառք յաւիտեանս ամէն:

Ի հայրապետութեան մեծի եւ գերագահ միածնայէջ եւ լուսանկար Սրբոյ Աթոռւոյն Էջմիածնի Տեառն Ղուկասայ սրբափայլ եւ կենդանի նահատակի սրբազան կաթուղիկոսի յամենայն Հայոց… եւ ի պատրիարգութիւն սրբոց տնօրինականաց տեղեացն ամենապայծառ սրբոյն Սաղիմայ Տեառն Պետրոսայ աստուածաբան եւ զգօնազարդ վարդապետի… իսկ ի պատրիարգութիւն Մեծի Պօլսոյ եւ մայրաքաղաքի Բուզանդիոյ Տեառն Զաքարիայ ազգասէր գոջեցեալ վարդապետի… եւ մերոյս Ամլորդոյ Վանիցս առաջնորդ Տեառն Յօվհաննէս խոհեմազարդ եւ հանճարեղ աստուածաբան վարդապետի 1:

Յարմարեցաւ ձեռամբ աւելածու Աւետիս իրիցու եւէթ քահանայի: 2

1 Լուսանցքում՝ «ի ժամանակս սուլթան Սէլիմ թագաւորին Օսմանցւոց թիւըն յուլիս ամսոյ…»։

2 Այս վկայաբանութիւնը վերցրել ենք պր. Կարապետ Կոստանեանցի մի ձեռագիր թերթից, որ ինչ որ ձեռագրի միջից դուրս է ընկել: Վկայաբանութիւնը խիստ հետաքրքիր է մանաւանդ լեզուի տեսակէտից, որ XVIII դարի վերջում Ղարսում ժողովրդի մէջ գործածական աշխարհաբար լեզուն է: