[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հրամանա՞ւ, ասեն, մեռանիցին մարդիկ, թե առանց հրամանաց։

214 Նախ պարտիմք գիտել՝ թե զի՞նչ հրամանքն իցեն, 255r եւ ուստի՞ բան հրամանացն ընդ աշխարհ տարածեալ իցէ։

215 Հրաման կապեալ վասն մահուան՝ յաստուածատուր գիրս ոչ ուրեք գտանեմք, քանզի Տէրն մահու եւ կենաց՝ եւ կարճել իշխէ զհրամանն իւր եւ երկայնել։

Որպէս առ ջրհեղեղաւն ասէ. եղիցին աւուրք կենաց մարդկանս այսորիկ հարիւր եւ քսան ամ. եւ վասն բազմութեան [154] անաւրենութեանն պակասեցոյց ի նոցանէն զքսանն։

Եւ որպէս առ ռԱդամ<աւն՝ որոյ ի սկզբան ոչ համարեին> ամքն՝ ասէ, յաւուր յորում ուտես ի պտղոյ ծառոյն, ի նմին մեռանիս։ Եւ առ իւրում բարերարութեանն, վասն որդեծնութեան եւ մարդկան յաշխարհի սերելոյ, ներեաց նմա ինն հարիւր եւ երեսուն ամ, զի մի գեղեցիկ ստեղծուածն իւր համաւրէն ջնջեսցի։

Եւ վասն արտասուացն Եզեկիայի արքայի՝ յաւելաւ նմա հնգետասան ամ։

Եւ վասն ապաշխարութեանն Նինուէացւոցն՝ ոչ կորոյս զքաղաքն յաւուրն երրորդի ըստ քարոզութեան մարգարէին իւրոյ։

216 Եւ ոչ որպէս քաւդեայքն աստեղանշմարք, որ զծննդոց պատճառս եւ զմահուանց՝ յաստեղաց իբրեւ ի 255v կենդանեաց դնեն։ Որպէս թե յորժամ ծնանիցինն, անդէն եւ մահուանքն իւրաքանչիւր ուրուք անվրէպ սահմանիցին. եւ՝ ըստ այն՝ ոչ յառաջել՝ ումեք մեռանել՝ հնար իցէ, եւ ոչ յամենալ։

217 Այլ յանդիմանեն զնոսա եւ պա[155]տերազմացն դէպք։ Զի ի միում աւուր բիւրք բիւրուց մարդկան կոտորին այլ եւ այլ տիովք, կէսք մատաղաւրեայք, եւ կէսք երիտասարդք, եւ այլք ի կատարեալ հասակի ծերութեան. որոց ծնունդքն ի միում ժամու չեին, եւ մահքն ի միասին եղեն։

218 Եւ դարձեալ՝ թե յաստեղաց եին պատճառք ծննդոց, ընդէ՞ր ի Հնդիկս ոչ ոք երբեք սպիտակ ծնաւ, եւ ոչ յայլ յաշխարհս այնպիսի ինչ երեւակ։ Միթե ա՞նդր միայն ոչ եհաս աստղն սպիտակարար, եւ ոչ յայլ աշխարհս աստղն սեւագործ։ Եւ ատամունքն Հնդկին ուստի՞ իցեն այնչափ սպիտակ։