[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ յայտ է՝ թե որպէս թագաւորութեանն չէ աստղն պատ[161]ճառ, նոյնպէս եւ ոչ զաւրութեանն, եւ ոչ մեծատուն առնելոյ. մանաւանդ իսկ զի տեսանեմք զմեծատունս աղքատացեալս, եւ զաղքատս մեծացեալս։ Միթե եւ զա՞յն եւս կարիցեն ասել՝ թե մի եւ նոյն աստղ մեծութեան եւ աղքատութեան կարէ պատճառք լինել, եւ զաւրութեան եւ տկարութեան։ Քանզի եւ զհզաւրս երբեք երբեք տկարացեալս տեսանեմք, եւ զտկարսն զաւրացեալս. եւ զչարսն զգաւնացեալս, եւ զզգաւնս չարացեալս։

228 Եւ ո՞ւր իցէ այն, զոր ասենն, եթե զոր ինչ ի ճակատագրին գրեալ է հրամանացն, այնմ չէ հնար վրիպել. այլ որ փառաւորն գր258vեցաւ փառաւոր է, եւ որ չուառն՝ չուառ. եւ ուր հրամանքն ռդիցենք եւ յումէ հրամանքն, ըստ այնմ եւ մեռանին. եւ վրիպել չէ հնար ի սահմանելոյ հրամանէն։

229 Ո հրաման տկար, եւ անզաւր սահման, զոր եւ գողքն եւ աւազակքն կարեն խախտել, յորժամ ի վերայ հասեալ՝ զոմն յընչից եւ յա[162]րեւէ արկանիցե արկանիցեն։ ա littera majuscula corr.

Եւ եթե ի սահմանելոյ ինչ հրամանէ իրքն գործիցին, չէ պարտ՝ ոչ թագաւորաց մահու հրաման տալ, եւ ոչ դատաւորաց քերել եւ սպանանել զմարդասպանն. որք զպատուհասն ի վերայ ածելով յայտ առնեն՝ թե ոչ ըստ սահմանելոյ ինչ հրամանացն ռսեռանանք մեղքն մեղանչականացն, այլ ի բռնաւորութենէ չարագործութեանն։

230 Եւ կամ յորժամ հէն յաշխարհ արշաւիցէ՝ տեռազերծ առնել եւ կոտորել զմարդիկ, մի զաւրս ժողովեսցեն, եւ մի գունդս ռառ գունդս կազմեսցեն՝ հանելոյ զհէնն յաշխարհէ, այլ իրաւունս տացեն՝ թե հրամանք են աշխարհին ի հինէ կոտորել, մեք ընդէ՞ր դառնայցեմք ընդդէմ հրամանացն։ Այլ գումարելով զզաւրսն եւ հանելով զթշնամին յաշխարհէ, ցուցանեն՝ եթե ոչ ըստ սահմանելոյ ինչ հրամ259rանի կոտորածքն գործիցին, այլ ի բռնաւորութենէ հինին՝ որ եկեալ ժլատութեամբ կոտորէ զաշխարհ, եւ [163] մերկանայ յընչից եւ ի ստացուածոց։