[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ուստի յայտ է՝ թե Աստուած զգործուածն ամենեցուն գեղեցիկ գործէ. եւ ի բարութիւն եւ ի չարութիւն դառնալոյ զանձնիշխանութիւնն արար կամակար, զի յոր կողմն եւ կամիցի՝ կարող իցէ դառնալ. եւ ըստ գ263vործոցն եւ զհատուցումնն նոյնպիսի առնուցու. եւ մի իբրեւ զանասուն վարիցի, ռորոյք ոչ գործք ինչ բարիք կան, եւ ոչ հատուցման ակնկալութիւն, այնու զի անասունն է, եւ չգիտէ ընտրել զչար ի բարւոյ [174] խորհրդիւ, բայց ի բնական բարուցն. որովք յիշատակաւք միայն վարի յաւգտակարն, եւ խորշի ի վնասակարէն։

250 Յորս են եւ ազդմունք ինչ բնականք՝ որովք հանդերձելոց իրիք իրաց ազդ լինիցի նոցա։

Որպէս ձիոյն՝ ի սմբակէն վարելոյ.

եւ եզինն՝ ձմերանի ընդ ալուց կողմն նստելոյ, եւ մաւտ ի գարունն ընդ դրաց կողմնն դառնալոյ.

եւ ծիծառան՝ յառաջ քան զաշունն ի ջերին տեղիս ի ձմերոց երթալոյ.

եւ խորդոյն՝ ռիմանալոյք յառաջագոյն զձմերունս կարեւորս, եւ վաղ ի մարմանդ տեղիս փութալոյ.

եւ ճայից՝ վաղագոյն տարմատարմ շրջելոյ.

եւ աղաւնեաց՝ համագունդ երամ երամ խաղալոյ.

եւ ագռաւուց՝ ի ծմակաց վաղագոյն ի ջերին տեղիս գնալոյ.

եւ անգեղց՝ ի հեռաստանէ զգիշոյ անկանելոյ դիտաւորութեան.

եւ այլոցն եւ ամենայն անասնոց եւ թռչնոց։

Որպէս եւ մրջեան՝ 264r յամարանոյն պատրաստելոյ զկե[175]րակուր, եւ ընդ երկու զհատն կտրելոյ՝ զի մի բուսանիցի, եւ ի ջեր ժամանակս հանելոյ զկտիկն յորջէ անտի եւ ցամաքեցուցանելոյ.

եւ մեղուաց՝ զդուրս մեղուանոցացն յառաջ քան զցուրտն ականամոմով խնլոյ.

եւ արջոյ՝ յառաջագոյն քան զձմեռն ի բայոց մտանելոյ.

եւ երէոյ՝ կանուխ ի լերանց ի դաշտ դիմելոյ.

եւ եղջերուաց՝ գտակաւ զժամանակ խառնիցն իմանալոյ.

եւ իշավայրաց քինացելոց՝ զարու յաւանակս ի մատաղութեան կտրելոյ։

Եւ այս ամենայն ազդեցութիւնք բնականք են յանասունսն, եւ ոչ խորհրդականք, որ յարարչէն նոցա տնկեալ են ի նոսա՝ առ ի յաւժարելոյ յաւգտակարն եւ խորշելոյ ի վնասակարացն։