[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այլ են ոմանք՝ որ վիճին, եթե բնաւ իսկ սատանայ ոչ փորձէ զմարդ։

261 Այլ յանդիմանին յԱռաքելոյ որ ասէ՝ թե բազում անգամ կամեցայ գալ առ ձեզ, եւ խափանեաց զիս սատանայ։ Եւ դարձեալ ասէ՝ թե ոչ է մեզ մարտ ընդ մարմնոյ եւ ընդ արեան, այլ ընդ իշխանութիւնս եւ ընդ պետութիւնս եւ ընդ աշխարհակալս աշխարհի խաւարիս այսորիկ։

Եւ յաւետարանի ասէ՝ թե սատանայ իսկ արկեալ էր ի սրտի Յուդայի սկարովտացւոյ, մատնել զնա։ Եւ դարձեալ՝ թե ընդ պատառոյն եմուտ սատանայ։ Դարձեալ՝ թե խնդրեաց սատանայ խարբալել զձ267rեզ իբրեւ զցորեան։

262 Եւ ռփորձելոյնք այնչափ տայ նմա [182] իշխանութիւն, որչափ մարդն հանդուրժել կարէ։ Որպէս երանելի Առաքեալ ասէ՝ թե հաւատարիմ է Աստուած, որ ոչ արկցէ զձեզ ի փորձութիւն՝ առաւել քան զկար ձեր, այլ արասցէ ընդ փորձութեանն եւ զելս՝ զի համբերել կարասջիք։

Եւ Տէր մեր ուսուցանէ յաղաւթսն ասել մեզ՝ թե մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէ. զի ցուցցէ թե եւ աղաւթիւք կարեմք ապրել ի փորձանաց չարին։