[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եւ ոչ երկինք շրջին, զորմէ ասեն արտաքին իմաստունքն՝ թե մերթ ի շրջելն ծածկեն զլուսաւորսն, եւ մերթ յայտնեն։

268 Եւ եթե զամենայն աւր շրջիցին՝ զիա՞րդ ռ ք զարեգակն աւուր աւուր ի նոյն արեւելս ածիցեն, եւ զլուսին յամսեան հազիւ ի նոյն տեղիս։

Եւ այլ եւս աստեղք են, որ ի տարւոջ հազիւ մի անգամ հասանեն ի նոյն տեղի. եւ են, <որ>՝ որպէս ասենն՝ յերկոտասան ամի ի նոյն տեղի. եւ է, որ ի տարւոջ եւ ի կիսում. եւ է, որ յերեսուն ամի։

Այլ ի փորձ իրացն այլազգ յայտ ռառնիք։ Զի աստեղքն, որ զցայգ յերկինս են, եւ զցերեկ անդէն գտանին։

Թե երկինք շրջեին, ոչ ի նոյն շաւիղս՝ յորս ցայգն տեսանեաք՝ ի նոյնս եւ զցերեկն գտանեին։

Այլ քանզի ընդ նոյն շաւիղս [188] գնան, որպէս եւ տեսանեմք իսկ եւ զլուսին եւ զաստեղս ի նոյն շաւիղս, յայտ է՝ թե նոքա գնան, եւ երկինք կան 269v անշարժ ետեղակալք։

269 Որպէս եւ աստուածատուր իսկ գիրք հաստատութիւն կոչեն զերկինս։ Եւ որ ինչ հաստատութիւն է, չէ շարժուն։

270 Իսկ այլոց ի գրոց պատճառս առեալ՝ ասեն. ի նոյն իսկ գիրս գրեալ է՝ թե եդ զնոսա ի հաստատութեան երկնից. ուստի յայտ է՝ թե բեւեռեալք են, եւ ոչ գնայունք։

271 Թե այնպէս իցէ եւ յորժամ զԱդամայ ասէ՝ թե եդ զնա ի դրախտին փափկութեան, բեւեռեա՞լ համարեսցին, եւ մի գնայուն։

Իսկ եթե զԱդամայ զշրջելն՝ եդ կոչեն աստուածատուր գիրք, յայտ է՝ թե եւ զլուսաւորացն գնացս՝ եդ անուանեն գիրք։

Մանաւանդ զի եւ ի բազում իսկ տեղիս գտանեմք զգնացս լուսաւորացն։

Որպէս յորժամ ասիցէ Յեսու որդի Նաւեայ՝ եթե

Կայ[189]ցէ արեգակն հանդէպ ձորոյն Գաբաւոնի

Եւ լուսին դէպ դաշտին Եղոնայ։

Եւ չասաց՝ թե երկինք դադարեսցեն ի գնացից իւրեանց, այլ լուսաւորք։

Ուստի յայտ է՝ եթե երկինք ետեղակալ են, եւ լուսաւորքն գնայուն գնաւունք ( sic

Եւ առ Եզեկիաւ ասէ. դարձցի շողն անդրէն յետս զտասն աշտիճանաւք աքազեան 270r ապարանիցն։ Որով երեւի՝ թե արեգակն դարձաւ յետս, եւ ոչ երկինք։

Եւ յԷկլեսիաստէսն գրեալ է՝ թե

Ծագէ արեգակն, եւ մտանէ արեգակն,

Եւ ի տեղի իւր ձգի.

Ինքն ծագեալ անդ գնայ առ հարաւով,

Եւ պատի առ հիւսիսեաւ զի ցուցցէ՝ թե ցերեկ առ հարաւակողմամբ գնայ ընդ արեւմուտս, եւ զցայգ առ հիւսիսեաւ դառնայ յարեւելս՝ ընդ լերանց ստորոտովք, որպէս ասեն իմաստունք. եւ ոչ ընդ ծով, որպէս ասենն, եւ ոչ ի ներքոյ երկրի. զի ի ներքոյ երկրի ոչինչ է, որպէս ասէ Յոբ՝ թե

Ձգեաց <զհիւսիսի զոչնչիւ,

Կախեաց> զերկիրս ի վերայ ոչնչի. եւ յասորի Եսաի՝ թե

[190] Կացոյց զերկիր ի վերայ ոչնչի։

Եւ ընչի իմիք յոչնչի չէ հնար գնալ, եւ ոչ ցամաքական բնութեան ընդ խոնաւութիւն ջուրց։

272 Այլ, ասեն, մեք իսկ աչաւք տեսանեմք, զի ի ծովէ ելանէ։

273 Եւ զայն ոչ գիտեն՝ թե վասն զի ցամաք ուրեք ի ծովէ անտի ոչ երեւի, յայն սակս թուի՝ թե ի ծովէ անտի ելանիցէ։

Որպէս, յորժամ թե յարեւմուտս ոք մաւտ իցէ, եւ լեառն ինչ յարեւելից կողմանէ կայցէ, թուի նմա՝ թե ի լեռնէ անտի ելանիցէ արեգակն, - 270v եւ յամենայն տեղիս, որ ընդ ռչամբաւք ինչ ոք ուրեք կայցէ, թուի նմա թե անտի ուստեք ի մաւտէ ելանիցէ արեգակն - նոյնպէս եւ նոցա՝ որ մաւտ առ ծովուն կայցեն - քանզի ոչ կարէ ակն բաց ի ցամաք գործել - թուի՝ թե ի ծովէ ելանիցէ, որ ոչ ի ծովէ անտի ելանէ, այլ ի ծագաց երկնից. որպէս եւ Դաւթի ի հոգւոյն սրբոյ ուսեալ, ասէ՝ թե

Ի ծագաց երկնից են ելք նորա,

Եւ հանգիստք [191] նորա մինչեւ ի ծագս նորուն։

274 Այլ եւ ցաւղ սաստիկ, ասեն, արկանէ յաշխարհին. ուստի յայտ է՝ թե ի ծովէն ելանէ։

275 Եւ զայն ոչ գիտեն՝ թե զաւդոյն, որ ցայգ ուռնու ի խոնաւութենէ ջուրց, հասեալ ջերմութեան ճառագայթից արեգականն՝ շքթեցուցանէ ի բաց զտամկութիւնն, ուստի ոչ միայն անդ, այլ յամենայն երկրի ընդ արեւածայրս ցաւղ անկանի։

276 Եւ եթե երկինք շրջիցին, զիա՞րդ զԿրոնայն եւ զայլոց աստեղաց պատճառաւորաց ասիցեն յաստեղատունսն մտանել, որոց մտանելն ապաքէն գնալով լինիցի, եւ ոչ առանց գնացից։