[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Լուսին, ասեն, <արագագոյն> քան զարեգակն։ Յերեսուն աւր անցեալ ընդ ամենայն աստեղատունսն, այս ինքն ընդ ամենայն երկինս, հասանէ ի նոյն տեղի. 274r եւ արեգակն ի տարւոջ։

Եւ երկինք զմի տիւ եւ գիշեր առածեալ զինքեամբք, շրջին ի նոյն տեղի։

Եւ եւթն աստղ միայն է գնայուն, եւ այլն ամենայն բեւեռեալ են յերկինս։

Եւ որ գնայուն աստեղքն են՝ արեգակն եւ լուսին, եւ այլ եւս հինգ աստեղք, ոչ եթե յարեւելից յարեւմուտս գնան՝ այլ յարեւմտից յարեւելս։

Եւ տան աւրինակ ինչ՝ որ ոչ նման [200] է, եթե յորժամ անիւ շրջանակիցի, եւ մրջիւն մի ի խեցին գնայցէ յարեւմտից կողմանէ յարեւելս, վասն անուին արագագոյն ընդ արեւմտից կողմն շրջելոյ թուի՝ թե մրջիւնն յարեւելից յարեւմուտս կոյս ընթանայցէ. որ ոչ յարեւելից յարեւմուտս կողմն գնայցէ՝ այլ յարեւմտից յարեւելս. եւ անիւն ստէպ շրջելովն այնպէս երեւեցուցանէ։

288 Եւ երկինք, ասեն, որչափ ի վեր են՝ դոյնչափ ի խոնարհ են, եւ դոյնչափ յամենայն կողմանց շուրջ զերկրաւ,

289 եւ զերկիրս շուրջ ջուր պատէ, եւ զջուրն եւ զերկիր՝ աւդ, եւ զաւդն եւ զջուր եւ զերկիր՝ հուր։

290 Եւ լուսնի չիք իւր լոյս առանձինն, այլ յարեգականէ գայ ի նա լոյսն։ Եւ յայտ անտի է, ասեն, 274v ռզի յորմէ կուսէ արեգակնն իցէ, յայնմ թերէ սկսանի ի նմա լոյս ծնանել։ Եւ ըստ հեռաւորութեան արեգականն՝ սակաւ գայ ի նա լոյսն. եւ ըստ տակաւ տակաւ մերձենալոյն՝ յաճախէ ի նա լոյսն. եւ յորժամ [201] մաւտ հասանէ ի նա՝ լնու. եւ յորժամ անցանէ զարեգակամբ՝ սկսանի տակաւ նուաղել. եւ որչափ ի բացն հեռանայ՝ այնչափ պակասէ ի նմանէ լոյսն, մինչեւ ամենեւին նուաղէ։ Եւ յորժամ միւս անգամ հանդիպի, ծագէ ի նմա սակաւիկ ինչ ի լուսոյն վասն հեռաւորութեան. եւ որչափ մերձենայ, այնչափ առ սակաւ սակաւ աճէ ի նա լոյսն։

Եւ լուսին, ասեն, ի ներքոյ է քան զարեգակն եւ քան զամենայն աստեղս. եւ քանզի ի ներքոյ է, յորժամ կշիռ դէպ արեգական պատահիցէ՝ յայնժամ խաւարի արեգակն։

291 Եւ պատճառս փոփոխմանց չորից բնութեանցն զաստեղս՝ իբրեւ զկենդանիս ինչ՝ դնեն։

292 Զայս ամենայն ասեն հայթայթանաւք, զի զերկինս եւ զլուսաւորսն կենդանիս եւ աստուածս կարծեցուսցեն։