[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արդարեւ, որպէս երանելին Առաքեալ ասէ, թե իմաստութեամբն Աստուծոյ ոչ ծանե275rաւ աշ[202]խարհ զԱստուած։ Եւ զի՞նչ զարմանք են ընդ նոցա՝ թե զերկինս վասն անչափ մեծութեանն, եւ զլուսաւորս վասն առաւել պայծառութեանն աստուածս կարծեին, յորժամ ի փայտս եւ ի քարինս եւ ի գազանս եւ ի ճճիս անգամ աստուածս խնդրեին, զորս իւրեանց իսկ բնութեան բարքն կշտամբեն. այնու զի արարչախնդիր եւ աստուածախոյզ են, եւ անկեալք ի միոջէ ճշմարտէն՝ ի բազումս ոտնառեցին, եւ ոչ ուրեք եղեւ կա եւ հաստատութիւն։ Զի խնդրելն զԱստուած, գովութեան արժանի էր. եւ ոչ զմին եւեթ՝ այլ բազումս մուծանել, անհնարին ամբարշտութիւն է։