[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Պիւթագորեանքն եւ պերիպատիկեանքն միութիւն եւ խնամակալութիւն ասեն։

Եւ չզոհել աստուածոց եդ կրաւնս Պիւթագորաս. զշնչաւորաց միս չճաշակել, եւ ի գինւոյ ժուժկալ276rել. եւ ի լուսնոյ եւ ի վեր զամենայն ինչ որ է՝ անմահ համարել, եւ որ ինչ նորա ի ներքոյ՝ մահկանացուս. եւ փոփոխումն շնչոց ի մարմնոց ի մարմինս մինչեւ ցանասունս եւ ցճճիս անգամ։

Եւ լռութեան կրաւնս սահմանեաց. եւ յետոյ զիւր անձնն աստուած անուանեաց։

295 Իսկ պղատոնեանքն, աստուած եւ հիւղ եւ իդոս, որ առաջին՝ նիւթ է, եւ երկրորդն՝ առանձինն ինչ ուրուք. եւ զաշխարհս՝ արարած եւ եղծանելի. եւ զշունչ՝ անարար եւ անմահ եւ աստուածական, որոյ երեք մասունք են՝ բանական, ցաս[205]նական, ցանկական։

Եւ զկանայս հասարակաց ամենեցուն համարել. եւ մի ումեք մի կին առանձինն ունել. այլ զոր արքն կամիցին եւ կանայքն ախորժիցեն, այնց ընդ այնս լինել։

Եւ փոփոխմունս շնչոց յայլ եւ այլ մարմինս մինչեւ ցճճիս եւ ցսողունս անգամ։

Միանգամայն եւ աստուածս բազում ի միոջէ ելեալ սահմանէ։

296 Իսկ ստոյիկեանքն մարմին զամենայն ինչ եդին, եւ զերեւելի աշխարհս Աստուած համարին։

Իսկ ոմանք ի հրոյ էութենէ համարին ունել սմա զբնութիւն։

Եւ Աստուած զմիտս սահմանեցին.

276v եւ իբրեւ թե շունչ ամենայնի իցէ տարերն երկնից եւ երկրի, մարմին նմա՝ զամենայն ինչ որ է՝ եդին, եւ աչս՝ զլուսաւորսն. եւ զմարմինս ամենեցուն կորստականս, եւ զշունչս փոփոխելիս ի մարմնոց ի մարմինս։

297 Իսկ եպիկուրեանքն ասեն. անհատ եւ անբաժին մարմինք եին զառաջինն, եւ անտի եկաց ամենայն ինչ։

Եւ վախճան լաւութեան զ[206]ցանկութիւն սահմանեցին։

Եւ թե ոչ Աստուած գոյ, եւ ոչ խնամակալութիւն՝ որ վարիցէ զամենայն։

298 Այս են կրաւնք փիլիսոփայից։