[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Առ Սերուքաւ եղեւ, ասեն, սկիզբն հեթանոսութեան։ Ուստի յայտ է՝ թե ցայն վայր աստուածապաշտք եին, եւ եկեղեցի Աստուծոյ ի սկզբանէ աշխարհի էր, զորմէ եւ Դաւիթ ի հոգւոյն սրբոյ ուսեալ, մատուցանէր աղաւթս՝ թե յիշեա զեկեղեցի քո զոր ստացար ի սկզբանէ։

342 Բայց թեպէտ եւ հեթանոսութիւնն եմուտ յաշխարհ, այլ աստուածպաշտութիւնն ոչ ամենե[230]ւին պակասեաց։ Եւ յայտ անտի է, զի գնացեալ Աբրաամ ի հեթանոսացն եկն Քանան> աստուածապաշտաց պատահեաց. Մելքիսեդեկայ քահանայի Աստուծոյ բարձրելոյ, եւ քահանայ ոչ երբեք անուանի՝ եթե ոչ ժողովուրդ գուցէ նորա. եւ Աբիմելեքայ՝ որ Աստուծովն եւեթ խաւսէր ընդ Աբրաամու, եւ ոչ դիւաւք։ Եւ բարեկամքն Յոբայ եւ Եղիուս Աստուծով միայն ամենակալաւ խաւսեին ընդ նմա։

343 Եւ այնպէս ոչ եթող երբեք Աստուած զաշխարհս առանց վկայութեան։ Որպէս մարգարէն առ հրեութեամբն ասէր իբրեւ յերեսաց Աստուծոյ՝ թե յամենայն տեղիս արկանեն խունկս եւ մատուցանեն պատարագս անուան իմում։ Զի ցուցց287rէ՝ թե յամենայն դարս աստուածապաշտք գտանեին, որ յանդիմանեին զհեշմակապսշոսն։