[ԵՂԾ ԱՂԱՆԴՈՑ ԵԶՆԻԿԻ ԿՈՂԲԱՑՒՈՅ]

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այլ Պաւղոս՝ ասեն, յափշտակեցաւ յերրորդ երկինս, եւ լուաւ զայս բանս անճառս՝ զոր մեք քարոզեմք իսկ։

363 Նա աւանիկ Պաւղոս ասէ. զոր ոչ է պարտ մարդկան խաւսել։

Արդ Մարկիոնն, թե մարդ ոք իցէ, ապա եւ նմա անճառ եին բանքն. որ եւ մարդ իսկ է, եւ վատթարագոյն քան զամենայն մարդիկ. որոյ թողեալ զճշմարտութիւն հոգւոյն, եւ նստի առասպելս կարկատէ։

Եւ այնչափ յանդգնեալ սատանայութեան ոգւովն, մինչեւ ի պատգամաց հոգւոյն սրբոյ քաղ հանել. զկէս աւետարանի ընտրել առնուլ՝ եւ զկէսն իբրեւ զխոտան ի բաց թողուլ. նոյնպէս եւ զառաքելական թղթոցն. եւ զհին կտակարանս ամենեւին ուրանալ, 296r որպէս թե յանզգամէ տուեալ իցեն եւ ոչ ի բարւոյ։

Եւ Առաքեալ ասէ՝ թե անպա[254]տում են բանքն, զոր լուաւ. եւ Մարկիոնն ասէ՝ թե ես լուայ։

Արդ Առաքելո՞յ՝ որ անճառ զբանսն համարի՝ պարտ է անսալ, թե Մարկիոնի՝ որ ի քարշ արկեալ ընդ վայրս զբանսն ածէ։