Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ ծնեալ ՚ի յերեսս երկրին Հայեաստանեաց ունի պատիւ անուանիլ զինքն Հայ, յորմէ յազգէ եւ որում դաւանութեամբ որ իցէ հարկաւորէ նմայ խօսիլ եւ կարդալ Հայոց բառիւ եւ տառիւ: