Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ թէ Հայոց եւ թէ այլ ազգէ ծնեալ ՚ի աշխարհն Հայոց, եւ կամ ՚ի տարր աշխարհէ պանդխտացեալ ՚ի Հայս թէ արու թէ էգ համահաւասարապէս կացցեն եւ մնասցեն ազատ ընդ ամենայն գործս իւրեանց, ոչ ոք իցէ որ իշխեսցի ՚ի վերայ ոչ ումեք, բայց գործս ձեռաց իւրեանց վարձատրեսցի ըստ իւրաքանչիւր գործոց ըստ օրինօքն Հայոց: