Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բնութիւն մարդոյ ՚ի յերեսս երկրին Հայոց եթէ ՚ի հաւատացեալ ՚ի Քրիստոս եւ եթէ անօրէն կացցէ եւ մնասցէ ազատապէս տէր եւ թագաւոր ՚ի վերայ ընչից իւրոց, միայնակ հնազանդելով օրինացն Հայոց եւ հատուցանելով հարկ, մաքս, հաս եւ այլն ըստ օրինօք առ Տունն Հայոց: