Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջէ բոլոր փոխանորդացէ ՚ի տանէն Հայոց ընտրեսցին արք երկոտասան սեպհական յազգէն Հայոց աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ Տեառն պատուոյ եւ գաւառի վասն խորհրդակցութեան նախարարին հայոց, եւ ՚ի տանէն հայոց տացի սոցայ նամակ պաշտօնի խորհրդակցութեան ժամանակաւ զամենայն աւուրս կենաց իւրեանց աստիճանաւ երկրորդ երրորդիւ մինչեւ ցերեքտասաներորդ աստիճան, եւ նամակ պաշտօնատարութեան սոցայ լիցի ըստ Օրինօք որպէս Օրինակն: