Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

՚Ի միջի ամենայն փոխանորդաց թէ էկլէզիաստիկ, թէ աշխարհականաց քանի անձինք որ լինիցեն ՚ի վերայ նոցայ հանիցեն վիճակ անուամբ հայր հայաստանեաց միայնակ մի, եւ որում ելցէ վիճակս` բոլոր փոխանորդք տացեն առն այնմիկ թուղթ իշխանութեան եւ պատուոյ անուանակոչութեամբ Հայր հայաստանեաց, ժամանակաւ երիս աւուրս, զի սա՛ կարի ունիցի իշխանութիւն երդմնեցուցանելոյ երից անձանց, եւ տալոյ նոցայ իշխանութիւն տանուտէրութեան, որ ՚ի ձեռին իւրեանց գտցի թուխթ փոխանորդութեան ազգէն եւ աշխարհէն Հայոց:

Օրինակ հրամանի բոլոր տեղակալացէ եւ փոխանորդացէ Հայոց առ Հայրն Հայաստանեաց: